نگرشی‌ در وضعیت‌ اطلاع‌رسانی‌ ایران‌ و چند کشور دیگر

نگرشی‌ در وضعیت‌ اطلاع‌رسانی‌ ایران‌ و چند کشور دیگر
۱۳۶۱
۳۹ صفحه
چکیده

قسمت‌ اول‌ این‌ اثر، حاصل‌ مطالعه‌ و بررسی‌ رهنمودها و توصیه‌هایی‌ است‌ که‌ توسط سازمان‌های‌ بین‌المللی‌ ذی‌صلاح‌ در امور اطلاع‌رسانی‌ برای‌ کمک‌ به‌ همه‌ کشورهای‌ جهان‌ در تعیین‌ و تدوین‌ خط مشی‌ و سیاست‌ علمی‌ اطلاعاتی‌ عرضه‌ گردیده‌ است‌.

در این‌ قسمت‌، سعی‌ شده‌ تا نکات‌ مهم‌ این‌ رهنمودها استخراج‌ و در قالب‌ گزارشی‌ ارائه‌ گردد به‌ نحوی‌ که‌ بتوان‌ از آن‌ میان‌، توصیه‌هایی‌ را که‌ با هدف‌ نظام‌ ملی‌ اطلاع‌رسانی‌ تناسب‌ دارد، انتخاب‌ کرد. تعدادی‌ از این‌ توصیه‌ها به‌ صورت‌ گزارشی‌ کوتاه‌ تحت‌ عنوان‌ اهداف‌ مرکز ملی‌ اطلاع‌رسانی‌ در ایران‌ ذکر شده‌ که‌ در واقع‌، پیشنهادی‌ بر خطوط اساسی‌ و کلی‌ کار چنین‌ مرکزی‌ است‌.

استناد: 

مرکز اسناد و مدارک علمی. ۱۳۶۱. نگرشی‌ در وضعیت‌ اطلاع‌رسانی‌ ایران‌ و چند کشور دیگر. بخش‌ دوم. بررسی نظام‌های اطلاع‌‌رسانی: کشورهای انگلستان، بلژیک، ژاپن، شوروری، فرانسه، لهستان و هند. ت‍ه‍ران‌: م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌.

افزودن دیدگاه