پیش‌بینی و ارزیابی تکنولوژی

نوع دوره: 
تاریخ تحصیلی: 
۱۳۹۸-۹۹
مقطع تحصیلی: 
پژوهشکده‌: 
پژوهشکده جامعه و اطلاعات
نام مدرس: 
نمایش در وب سایت: 
بله

افزودن دیدگاه