بررسی ویژگی‌های راهنماهای گردشگری چاپی و الکترونیکی در ایران

نوع همکاری: 
نام استاد: 
مقطع تحصیلی: 
پژوهشکده‌: 
جامعه و اطلاعات
تاریخ: 
فروردين ۱۳۹۵

افزودن دیدگاه