نشست پیش‌دفاع/ دفاع

بررسی و ساخت مدل عوامل حیاتی موفقیت کتابخانه‌های دیجیتالی در ایران

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
طراحی نظام ملی شناسگر دیجیتال اشیا اطلاعاتی

طراحی نظام ملی شناساگر دیجیتال اشیا اطلاعاتی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن