طراحی سامانه تصمیم‌یار هوشمند با رویکرد فرایادگیری: مورد مطالعه ارزیابی عملکرد مؤسسه‌های پژوهشی ایران

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
چکیده: 

به منظور تصمیم‌گیری در سطوح مختلف فردی، سازمانی، ملی و حتی جهانی استفاده از سیستم‌های تصمیم‌یار باعث تسریع در امر تصمیم‌گیری به موقع و دقیق برای رسیدن به اهداف خواهد شد. سیستم‌های تصمیم‌یار برای هر مسأله تصمیم‌گیری به طور جداگانه طراحی و پیاده‌سازی می‌شوند و برای حل مسائل مختلف ساخت‌یافته، نیم‌ساخت‌یافته و ساخت‌نیافته با پردازش داده‌ها، اطلاعات و دانش موجود توسط فناوری اطلاعات به تصمیم‌گیرندگان کمک ‌می‌کنند. با توجه به اهمیت امر تصمیم‌گیری در زمینه پژوهش در کشور، با بررسی‌های صورت گرفته، سیستم مناسب و پژوهشی که اقدام به بررسی سیستم‌های تصمیم‌یار موجود در ایران و جهان و طراحی سیستمی که به مراکز  پژوهشی و تصمیم‌گیرندگان امر پژوهش برای مواجهه با مسأله ارزیابی عملکرد و پیش‌بینی شاخص‌های مختلف ارزیابی عملکرد کمک کند، یافت نشد. این موضوع در ایران با توجه به نیاز روزافزون کشور به هدایت و انجام پژوهش‌های مختلف برای حل مسائل موجود اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. بنابراین، در این پژوهش، شناسایی نیازمندی‌های مختلف و طراحی مفهومی یک سامانه تصمیم‌یار‌ هوشمند برای کمک به ارزیابی عملکرد مؤسسه‌های پژوهشی ایران مورد توجه قرار گرفته است. برای دستیابی به این هدف، نیازمندی‌های مختلف این سامانه با استفاده از مهندسی نیازمندی‌ها تعیین شده‌اند. با بررسی ادبیات موضوع، انواع سامانه‌های موجود و پژوهش‌های صورت گرفته در این زمینه بررسی شده‌اند؛ سپس طراحی این سیستم  بر اساس سبک معماری میکروسرویس انجام شده است. کیفیت سامانه طراحی شده با جلسات متعدد بازنگری و بازرسی مورد بررسی قرار گرفته است. طراحی مفهومی، با استفاده از روش ساخت نمونه اولیه و همچنین الگوبرداری تأیید شده است. نتایج نمونه‌سازی اولیه نشان داد که پیاده‌سازی زیرسامانه‌هایی که در مرحله بررسی نیازمندی‌ها دارای ریسک کمتری بودند آسان‌تر است، و برآورده کردن نیازمندی‌هایی که دارای ریسک‌های بالاتری هستند، مستلزم انجام اقدامات مناسب برای رفع ریسک‌های شناسایی شده  است. به هر حال، طراحی زیرسامانه‌های مختلف این سامانه با استفاده از سبک معماری میکروسرویس انجام شد و ویژگی‌های مختلف طراحی با توجه به متدلوژی شی‌گرا تبیین شدند. نتایج این پژوهش می‌تواند توسط مهندسین حوزه فناوری اطلاعات، پژوهش‌گران سامانه‌های تصمیم‌یار و تصمیم‌گیرندگان مختلف، به خصوص تصمیم‌گیرندگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران مورد استفاده قرار گیرند.

تاریخ برگزاری: 
۰۳ اسفند ۱۳۹۸

دانشجو: مهدی نخعی کهن

استاد راهنما: دکتر علی معینی

استاد داور: دکتر کامبیز بدیع، دکتر آرمان ساجدی‌نژاد، دکتر سمیه فتاحی

طراحی سامانه تصمیم‌یار هوشمند با رویکرد فرایادگیری: مورد مطالعه ارزیابی عملکرد مؤسسه‌های پژوهشی ایران

افزودن دیدگاه