مدیریت دانش در سازمان‌ها

نوع دوره: 
تاریخ تحصیلی: 
۱۳۹۷-۱۳۹۸
مقطع تحصیلی: 
پژوهشکده‌: 
جامعه و اطلاعات
نام مدرس: 
نمایش در وب سایت: 
بله

افزودن دیدگاه