طراحی مفهومی

طراحی نظام ملی شناسگر دیجیتال اشیا اطلاعاتی

طراحی نظام ملی شناساگر دیجیتال اشیا اطلاعاتی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن

طراح‍ی‌ ن‍ظام‌ م‍ل‍ی‌ ش‍ن‍اس‍اگ‍ر دی‍ج‍ی‍ت‍ال‌ اش‍ی‍ا اطلاع‍ات‍ی‌

استاد راهنما: 
رساله
تاریخ دفاع: 
اسفند ۱۳۹۴
پژوهشکده‌: 
پژوهشکده فناوری اطلاعات