طراحی راهنمای گزارش شواهد برای کاربست در سیاست‌گذاری علم، فناوری، و نوآوری (مورد مطالعه: همانندجویی و ثبت پایان‌نامه، رساله، و پیشنهاده)

طراحی راهنمای گزارش شواهد برای کاربست در سیاست‌گذاری علم، فناوری، و نوآوری (مورد مطالعه: همانندجویی و ثبت پایان‌نامه، رساله، و پیشنهاده)
همکار(ان): 
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

با توجه به شتاب توسعه و تحولات علم، فناوری و نوآوری و اهمیت این حوزه در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان کشورها، شیوه‌ی تدوین شواهد این حوزه برای سیاست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری باید به گونه‌ای باشد که سیاست‌گذاران بتوانند در کوتاه‌ترین زمان کلیدی‌ترین مسائل موجود را برداشت کنند و در تصمیم‌گیری‌هایشان از آنها بهره برند. با این همه، هنوز روشن نیست که این شواهد از دیدگاه‌های محتوایی، شکلی، ساختاری، و غیره چه ویژگی‌هایی باید داشته باشند. از این رو، در مرحله نخست، هدف این پژوهش طراحی راهنمایی کاربردی است تا با یاری آن بتوان شواهد کارآمدی برای سیاست‌گذاران علم، فناوری، و نوآوری تدوین کرد. اجزای این راهنما برگرفته از ادبیات موضوع است که با روش دلفی به اجماع خبرگان موضوعی کشور خواهد رسید. در حال حاضر موسسه‌های گردآورنده و تحلیل اطلاعات همانند پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) ازجمله نهادهای فعال در نظام علم و فناوری است که شواهد مهمی را برای سیاست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری فراهم می‌کنند. از این رو در مرحله دوم، پژوهش حاضر تلاش دارد تا با بهره‌گیری از راهنمای توسعه‌یافته در مرحله نخست پژوهش، ارائه شواهد به مخاطب ایرانداک در زمینه سیاست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری را در عمل پیاده‌سازی کند. در این گام از روش گروه کانونی استفاده و تلاش خواهد شد که با بهره‌گیری از تجربیات مدیران، کارشناسان، و محققان ایرانداک شرکت کننده در گروه کانونی، دو گزارش همانندجویی و ثبت پایان‌نامه، رساله، و پیشنهاده برای کاربست در سیاست‌گذاری علم ، فناوری و نوآوری بر پایه راهنمای توسعه‌یافته، تهیه و تدوین شوند.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

نامداریان، لیلا، و بهروز رسولی. زودآیند. طراحی راهنمای گزارش شواهد برای کاربست در سیاست‌گذاری علم، فناوری، و نوآوری (مورد مطالعه: همانندجویی و ثبت پایان‌نامه، رساله، و پیشنهاده). تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.

افزودن دیدگاه