سواد اطلاعاتی: کاربردها، کارآفرینی، اقتصاد مقاومتی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
موضوع رویداد: 
نمایه الفبایی: 
میزگرد تخصصی، سواد اطلاعاتی: کاربردها، کارآفرینی، اقتصاد مقاومتی
سواد اطلاعاتی: کاربردها، کارآفرینی، اقتصاد مقاومتی
تاریخ برگزاری: 
۰۶ خرداد ۱۳۹۴
سواد اطلاعاتی: کاربردها، کارآفرینی، اقتصاد مقاومتی

افزودن دیدگاه