ارائه رویکردی برای ارزیابی حکمرانی داده در کسب و کارها

ارائه رویکردی برای ارزیابی حکمرانی داده در کسب و کارها
اولین کنفرانس ملی اندیشه‌های نوین در مدیریت کسب و کار
تهران
تاریخ کنفرانس: 
پنجشنبه - ۱۱ آبان ۱۳۹۶
مؤسسه برگزارکننده: 
چکیده

موفقیت کسب و کارها در بازارهای رقابتی کنونی بیش از پیش مستلزم بهره‌گیری از روش‌های نوین در مدیریت و راهبری سازمان‌ها است. این امر به همراه انفجار اطلاعات در دوره حاضر موجب شده است که دیدگاه نسبت به داده و مدیریت آن در سازمان‌ها دستخوش تغییراتی اساسی شده و داده را به عنوان یک سرمایه راهبردی سازمان معرفی نماید. در این راستا حکمرانی داده قصد دارد تا با تعیین مسئولیت‌ها، سیاست‌ها و استانداردها در حوزه فرآیندهای داده‌محور، ضمن حفظ کیفیت داده‌ها به ایجاد ارزش افزوده از آن‌ها و افزایش فرصت‌های کسب و کاری در سازمان‌ها کمک نماید. لذا سازمان‌ها برای حفظ مزیت رقابتی از یک سو و انطباق با قوانین و مقررات از سوی دیگر، نیازمند به‌کارگیری و پیاده‌سازی حکمرانی داده در کسب و کار خود می‌باشند. بدین منظور این مقاله سعی دارد تا با ارائه روشی برای ارزیابی حکمرانی داده، به سازمان‌ها در حوزه‌های مختلف کمک نماید تا تصویر درستی از وضعیت حکمرانی داده به دست آورند تا بر مبنای آن بتوانند در جهت بهبود حکمرانی داده در کسب و کار خود حرکت نمایند. از این رو ابتدا مدلی برای ارزیابی حکمرانی داده در قالب یک ساختار سلسله‌مراتبی پیشنهاد می‌شود. سپس مبتنی بر مدل پیشنهادی و با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی، روش ارزیابی حکمرانی داده تبیین می‌گردد. در ادامه رویکرد پیشنهادی در یک مطالعه موردی در حوزه دارو مورد استفاده قرار می‌گیرد. نتایج حاصل از این مطالعه کاربست‌پذیری این رویکرد در ارزیابی حکمرانی داده در کسب و کارهای مختلف را نشان می‌دهد.

استناد: 

صدیقی، امیرحسین. ۱۳۹۶. ارائه رویکردی برای ارزیابی حکمرانی داده در کسب و کارها. مقاله ارائه شده در اولین کنفرانس ملی اندیشه‌های نوین در مدیریت کسب و کار، تهران.

مقاله همایش علمی

افزودن دیدگاه