تجزیه و تحلیل ریسک‌های نرم افزاری امنیت اطلاعات سامانه‌های اطلاعاتی تحقیقاتی برخط با رویکرد ترکیبی FMEA و تصمیم‌گیری با معیارهای چندگانه فازی: مطالعه موردی در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات

نوع همکاری: 
نام استاد: 
مقطع تحصیلی: 
پژوهشکده‌: 
فناوری اطلاعات
تاریخ: 
فروردين ۱۳۹۵

افزودن دیدگاه