اصطلاح‌نامه «نما» (نظام مبادله اطلاعات علمی- فنی)

چکیده

ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌ م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ در ن‍ظام‌ه‍ای‌ ن‍م‍ای‍ه‌‌س‍ازی‌ ه‍م‍ارا و ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌، م‍س‍ت‍ل‍زم‌ آن‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ م‍ف‍اه‍ی‍م‌ ح‍وزه‌‌ه‍ای‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ ب‍ه‌ درس‍ت‍ی‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ه‌ ش‍ون‍د و ذخ‍ی‍ره‌ اطلاع‍ات‌ و ن‍م‍ای‍ه‌‌س‍ازی‌ م‍دارک‌ ب‍ه‌ ش‍ی‍وه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌، ب‍ه‌ زب‍ان‌ ارت‍ب‍اطی‌ واح‍د ی‍ع‍ن‍ی‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ اص‍طلاح‍ات‌ ن‍ظام‌‌‌ی‍اف‍ت‍ه‌ م‍ت‍ک‍ی‌ ب‍اش‍د. در ای‍ن‌ م‍رح‍ل‍ه‌، ت‍ث‍ب‍ی‍ت‌ اص‍طلاح‍ات‌ و م‍ف‍اه‍ی‍م‌ ع‍ل‍م‍ی‌- ف‍ن‍ی‌ و ی‍اف‍ت‍ن‌ م‍ع‍ادل‌‌ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ ب‍رای‌ واژه‌‌ه‍ای‌ خ‍ارج‍ی‌، ت‍دوی‍ن‌ واژه‌‌ن‍ام‍ه‌‌ه‍ا و اص‍طلاح‌ن‍ام‍ه‌‌ه‍ای‌ گ‍ون‍اگ‍ون‌ ف‍ارس‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور آم‍وزش‌ و گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ و ف‍ن‍ون‌ ج‍ه‍ت‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ در ک‍ار ن‍م‍ای‍ه‌‌س‍ازی‌ از س‍وی‍ی‌ و ذخ‍ی‍ره‌ و ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌ از س‍وی‌ دی‍گ‍ر از اه‍م‍ی‍ت‌ وی‍ژه‌‌ای‌ ب‍رخ‍وردار اس‍ت‌. ب‍ر ای‍ن‌ اس‍اس‌ ف‍ن‍ی‌ "SPINES" از ان‍ت‍ش‍ارات‌ ی‍ون‍س‍ک‍و ب‍رآم‍د ک‍ه‌ ۸۰۰۰ ت‍وص‍ی‍ف‍گ‍ر در ۳۴ م‍ب‍ح‍ث‌ ع‍ل‍م‍ی‌- ف‍ن‍ی‌ اس‍ت‌، ک‍ه‌ در دو ب‍خ‍ش‌ ب‍ه‌ چ‍اپ‌ رس‍ی‍ده‌ اس‍ت‌. ب‍خ‍ش‌ اول‌ ش‍ام‍ل‌ م‍ت‍ن‌ اص‍ل‍ی‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌ ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ م‍ع‍ادل‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ و ب‍خ‍ش‌ دوم‌ ش‍ام‍ل‌ ف‍ه‍رس‍ت‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌- ف‍ارس‍ی‌ ت‍وص‍ی‍ف‍گ‍ره‍اس‍ت‌.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌، م‍ل‍وک‌ال‍س‍ادات‌، نسرین آخوندی اصل، نرجس جواندل، شهلا خواجوی، اکرم ربیعی، عزت‌الله زهادی، سید مهدی سمائی، صادق پورحسن طنابچی، لیلا مرتضایی، مهوش معترف، مهرخ ملکیان، و شهین نعمت‌زاده. ۱۳۷۵. اصطلاح‌نامه «نما» (نظام مبادله اطلاعات علمی- فنی). تهران:‌ م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران.

 

افزودن دیدگاه