ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ روش‌‌ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍ای‍ان‌‌ن‍ام‍ه‌‌ه‍ای‌ رش‍ت‍ه‌ روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍وج‍ود در م‍رک‍ز

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ روش‌‌ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍ای‍ان‌‌ن‍ام‍ه‌‌ه‍ای‌ رش‍ت‍ه‌ روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍وج‍ود در م‍رک‍ز
همکار(ان): 
فروردين ۱۳۷۸
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

پ‍ای‍ان‌‌ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ خ‍روج‍ی‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ در ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ (ارش‍د و دک‍ت‍ری‌) م‍طرح‌ اس‍ت‌ و ان‍ت‍ظار م‍ی‌‌رود روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ش‍ال‍وده‌ پ‍ژوه‍ش‌ ع‍ل‍م‍ی‌ در آن‌ ب‍ه‌ دق‍ت‌ م‍راع‍ات‌ ش‍ده‌ ب‍اش‍د. ای‍ن‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ک‍ه‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ارزی‍اب‍ی‌ روش‌‌ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍ای‍ان‌‌ن‍ام‍ه‌‌ه‍ای‌ رش‍ت‍ه‌ روان‌ش‍ن‍اسی ان‍ج‍ام‌ گ‍رف‍ت‍ه‌، پ‍س‌ از ب‍ررس‍ی‌ ان‍واع‌ ال‍گ‍وه‍ای‌ روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ال‍گ‍وی‌ م‍راح‍ل‌ روش‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ک‍ی‍وی‌ و ک‍ام‍پ‍ن‍ه‍ود را م‍ن‍اس‍ب‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ داده‌ و آن را م‍ب‍ن‍ای‌ ک‍ار خ‍ود ق‍رار داده‌ اس‍ت‌. در ای‍ن‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ب‍ه‌ ع‍ل‍ت‌ ک‍م‍ب‍ود ب‍ودج‍ه‌ و م‍ح‍دودی‍ت‌ زم‍ان‌ از م‍ی‍ان‌ ۱۳۶ پ‍ای‍ان‌‌ن‍ام‍ه‌ رش‍ت‍ه‌ روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍وج‍ود در م‍رک‍ز، ۳۰ م‍ورد ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍م‍ون‍ه‌‌گ‍ی‍ری‌ طب‍ق‍ه‌‌ای‌ م‍ت‍ن‍اس‍ب‌ از دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ب‍رگ‍زی‍ده‌ ش‍د و ن‍ت‍ای‍ج‌ ب‍ه‌ دس‍ت‌ آم‍ده‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده از آم‍ار ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌ م‍ورد ارزی‍اب‍ی‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‌ ب‍دون‌ ادع‍ای‌ ه‍ر گ‍ون‍ه‌ ت‍ع‍م‍ی‍م‍ی‌ پ‍ای‍ان‌‌ن‍ام‍ه‌‌ه‍ای‌ م‍ورد ب‍ررس‍ی‌ دارای‌ ب‍ی‍ش‍ت‍ر م‍راح‍ل‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ب‍وده‌ ت‍ق‍ری‍ب‍ا اک‍ث‍ری‍ت‌ آن‍ه‍ا ت‍رت‍ی‍ب‌ م‍راح‍ل‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ را رع‍ای‍ت‌ ن‍م‍وده‌ و اک‍ث‍ری‍ت‌ آن‍ه‍ا ب‍رای‌ گ‍ردآوری‌ اطلاع‍ات‌ از پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ح‍ض‍وری‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ک‍رده‌‌ان‍د.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

خسروی، مریم، و بهزاد دوران. ۱۳۷۸. ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌‌ه‍ای‌ رش‍ت‍ه‌ روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍وج‍ود در م‍رک‍ز. تهران: پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌.

افزودن دیدگاه