طب‍ق‍ه‌‌ب‍ن‍دی‌ م‍وض‍وع‍ی‌

طب‍ق‍ه‌‌ب‍ن‍دی‌ م‍وض‍وع‍ی‌
فروردين ۱۳۸۳
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

دراین طرح موضوعات مستند گردید.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

ش‍ی‍ران‍ی‌، فرهاد، علی آق‍اب‍خ‍ش‍ی‌، زهرا ده‍س‍رای‍ی‌، و بهار‌ه ک‍ردن‍وری. ۱۳۸۳. طب‍ق‍ه‌ب‍ن‍دی‌ م‍وض‍وع‍ی‌. تهران: م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌، س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌‌ری‍زی‌ کشور.

افزودن دیدگاه