ارائه یک چارچوب استاندارد برای ثبت و تحلیل آماری مدارک ناهم‌خوان در سامانه ثبت پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها

چکیده

امروزه سامانه ملی ثبت پایان‌نامه/‌رساله‌های (پارساها) دانش‌آموختگان کل کشور نقشی حیاتی در فراهم‌آوری و اشاعه پژوهش‌ها برعهده دارد. هرچه برونداد این سامانه (مدارک علمی اشاعه داده شده) از کیفیت مطلوب‌تری برخوردار باشد، رضایت کاربران این سامانه افزوده شده و سطح استفاده از آن گسترش می‌یابد. از سوی دیگر دسترسی سایر پژوهشگران به پژوهش‌ها راحت‌تر شده و موجب افزایش میزان کاربردپذیری پژوهش‌های تحصیلات تکمیلی در کشور خواهد شد. در فرایند ثبت پارساها فرایند کنترل کیفیت فراداده‌ها یکی از مهم‌ترین بخش‌هاست که بررسی قلم‌های اطلاعاتی مدارک (مانند نام پژوهشگر، استادان راهنما و مشاور، چکیده، فهرست و ...) می‌پردازد و بر پایه طرح کیفیت این سامانه موارد ناهمخوان را شناسایی و به پژوهشگر (دانشجویان تحصیلات تکمیلی) اعلام می‌کند. در وضعیت موجود، مدارک ناهمخوان در حین فرایند کنترل کیفیت شناسایی شده و پس از درج در سامانه (بصورت متن) مدرک مربوطه به صورت سیستمی به پژوهشگر برگردانده می‌شود. استاندارد نبودن ناهمخوان‌های شناسایی شده و نبود دسته‌بندی مناسب برای مدارک ناهمخوان، به اطلاع‌رسانی سلیقه‌ای به پژوهشگران منجر شده، تحلیل‌های آماری از مشکلات کیفی فراداده‌ها را با دشواری روبرو ساخته و همچنین تحلیل ریشه‌ای خطاهای مشاهده شده را ناممکن می‌سازد. همچنین امکان ارائه گزارشات علمی و دقیق به دانشگاه‌های مختلف در رابطه با مشکلات کیفی مدارک ثبت شده توسط دانشجویان هر دانشگاه و ارائه اقدامات اصلاحی به انجام تحلیل درست بر روی ناهمخوان‌ها وابسته است. به عبارتی وضعیت موجود کنترل فراداده‌ها در سامانه ثبت پارساهای درون کشور به‌گونه‌ای است که رویه یکسانی در ارائه علت‌های ناهمخوانی مدارک و بازگشت آنها به دانشجویان وجود ندارد و این موضوع علاوه بر اینکه امکان گزارش‌گیری درست را فراهم نمی‌کند ریشه‌یابی‌ها و شناسایی مشکلات اصلی در مدارک بازگردانده شده را نیز با دشواری روبرو می‌کند. ‌از این‌رو در این پژوهش بنا داریم ساختار ناهمخوان‌های مشاهده شده در سامانه ثبت را پس از استاندارد کردن، در قالب ساختاری درختی در سامانه ثبت قرار دهیم. همچنین روتین‌سازی اجرای فرایند کنترل کیفیت در سامانه ثبت در ساختار استاندارد شده جدید در اداره ثبت و فراهم‌آوری اطلاعات نیز در قالب این فرایند صورت خواهد پذیرفت. همچنین فراهم کردن چارچوب تحلیل آماری ناهمخوان‌ها و ارائه گزارش آماری از وضعیت ناهمخوان‌ها در یک دوره دو ماهه از داده‌های جمع‌آوری شده در قالب این طرح انجام خواهد شد.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

ارشادی، محمدجواد. زودآیند. ارائه یک چارچوب استاندارد برای ثبت و تحلیل آماری مدارک ناهم‌خوان در سامانه ثبت پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.

افزودن دیدگاه