واژه‌ش‍ک‍ن‌ ف‍ارس‍ی

چکیده

واژه‌ش‍ک‍ن‌ ف‍ارس‍ی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌ اس‍ت‌ رای‍ان‍ه‌‌ای‌ ک‍ه‌ ک‍ل‍م‍ات‌ پ‍ی‍چ‍ی‍ده‌ زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌ را ب‍ه‌ اج‍زای س‍ازن‍ده ‌آن‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ و م‍ق‍ول‍ه‌ دس‍ت‍وری‌ و م‍ع‍ن‍ای‍ی‌ آن‌ را م‍ش‍خ‍ص‌ م‍ی‌ک‍ن‍د. ای‍ن‌ ن‍رم‌‌اف‍زار دارای‌ ح‍اف‍ظه‌ای‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ در آن‌ ک‍ل‍م‍ات‌ ب‍س‍ی‍ط و ت‍ک‌واژه‍ا و ق‍واع‍د س‍اخ‍ت‌ آن‌‌ه‍ا ق‍رار دارد. ن‍رم‌اف‍زار ب‍ا ع‍رض‍ه‌ ک‍ل‍م‍ه‌ م‍ف‍روض‌ ب‍ه‌ آن‌ اب‍ت‍دا ص‍ورت‌ ک‍ام‍ل‌ ک‍ل‍م‍ه‌ را در ح‍اف‍ظه‌ ج‍س‍ت‌و‌ج‍و و م‍ق‍ول‍ه‌ دس‍ت‍وری‌ و م‍ع‍ن‍ای‍ی‌ آن‌ را ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ م‍ی‌ک‍ن‍د. چ‍ن‍اچ‍ه‌ ص‍ورت‌ ک‍ام‍ل‌ ک‍ل‍م‍ه‌ در ح‍اف‍ظه‌ وج‍ود ن‍داش‍ت‌ در پ‍ی‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ آن‌ ب‍رم‍ی‌‌آی‍د و اگ‍ر اج‍زای ک‍ل‍م‍ه‌ طب‍ق‌ ق‍واع‍د داده‌ ش‍ده‌ در ک‍ن‍ار ه‍م‌ آم‍ده‌ ب‍اش‍ن‍د م‍ق‍ول‍ه‌ دس‍ت‍وری‌ و م‍ع‍ن‍ای‍ی‌ آن‌ را ب‍ه‌ ک‍ارب‍ر ع‍رض‍ه‌ م‍ی‌ک‍ن‍د. چ‍ن‍اچ‍ه‌ اج‍زا م‍طاب‍ق‌ ق‍واع‍د ن‍ب‍اش‍د ص‍رف‍ا ب‍ه‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ ک‍ل‍م‍ه‌ پ‍ی‍چ‍ی‍ده‌ اک‍ت‍ف‍ا م‍ی‌ک‍ن‍د واژه‌‌ش‍ک‍ن‌ ف‍ارس‍ی‌ ه‍م‌ ک‍ل‍م‍ات‌ م‍ش‍ت‍ق‌ و ه‍م‌ ک‍ل‍م‍ات‌ م‍رک‍ب‌ و م‍رک‍ب‌ ب‍ن‌س‍اخ‍ت‍ی‌ را ت‍ج‍زی‍ه‌ م‍ی‌‌ک‍ن‍د و ه‍م‌ ق‍واع‍د ت‍رک‍ی‍ب‌ ح‍وزه‌ اش‍ت‍ق‍اق‍ی‌ و ح‍وزه‌ ک‍ل‍م‍ات‌ م‍رک‍ب‌ و ک‍ل‍م‍ات‌ ب‍ن‌‌س‍اخ‍ت‍ی‌ را م‍ی‌ش‍ن‍اس‍د.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

سمائی، مهدی، ع‍لاءال‍دی‍ن‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌، و مهرداد ن‍وروزی‌ اقبالی. واژه‌‌ش‍ک‍ن‌ ف‍ارس‍ی. تهران:‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌.

افزودن دیدگاه