ب‍ررس‍ی‌ رف‍ت‍ار اطلاع‌‌ی‍اب‍ی‌ م‍راج‍ع‍ه‌ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران

ب‍ررس‍ی‌ رف‍ت‍ار اطلاع‌‌ی‍اب‍ی‌ م‍راج‍ع‍ه‌ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران
فروردين ۱۳۸۶
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

در پ‍ژوه‍ش‌ ح‍اض‍ر رف‍ت‍ار اطلاع‌ی‍اب‍ی‌ م‍راج‍ع‍ان‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌ م‍ورد ب‍ررس‍ی‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‍ه‌ اس‍ت‌. روش‌ پ‍ژوه‍ش‌ پ‍ی‍م‍ای‍ش‍ی‌ اس‍ت‌ و ج‍ه‍ت‌ گ‍ردآوری‌ داده‌‌ه‍ا از پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌. ج‍ام‍ع‍ه‌ آم‍اری‌ م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ ش‍ام‍ل‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ م‍راج‍ع‍ان‌ (۳۰۰ن‍ف‍ر ک‍ه‌ از ای‍ن‌ ت‍ع‍داد ۲۵۰ پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‌ ش‍د) ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ طی‌ اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌‌م‍اه‌ س‍ال‌ ج‍اری‌ م‍ی‌‌ب‍اش‍د. ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ داده‌‌ه‍ا از ن‍رم‌‌اف‍زار اک‍س‍ل (Excel) اس‍ت‍ف‍اده‌ ش‍د. ی‍اف‍ت‍ه‌ه‍ای‌ ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ ن‍ش‍ان‌ داد ک‍ه‌ در ب‍ی‍ن‌ م‍راج‍ع‍ان‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ (ان‍ج‍ام‌ ک‍اره‍ای‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌) م‍ه‍م‌ت‍ری‍ن‌ ان‍گ‍ی‍زه‌ و ه‍دف‌ ج‍س‍ت‌و‌ج‍وی‌ اطلاع‍ات‌ ب‍ه‌‌ ش‍م‍ار م‍ی‌رود و از ان‍واع‌ اطلاع‍ات‌ م‍ورد ج‍س‍ت‌وج‍و اطلاع‍ات‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ اه‍م‍ی‍ت‌ ب‍ی‍ش‌ت‍ری‌ دارد. ه‍م‌‌چ‍ن‍ی‍ن‌ اک‍ث‍ر پ‍اس‍خ‍گ‍وی‍ان‌ در ج‍ه‍ت‌ دس‍ت‍ی‍اب‍ی‌ ب‍ه‌ اطل‍اع‍ات‌ م‍ورد ن‍ی‍از، اس‍ت‍ف‍اده‌ ه‍م‍زم‍ان‌ از دو ن‍وع‌ (م‍ن‍اب‍ع‌ چ‍اپ‍ی‌ و ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌) را ت‍رج‍ی‍ح‌ م‍ی‌ده‍ن‍د. در ب‍ی‍ن‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ ن‍ی‍ز ب‍ه‌ ت‍رت‍ی‍ب‌ از ش‍ب‍ک‍ه‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ و پ‍س‌ از آن‌ (پ‍ای‍گ‍اه‌‌ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌) ب‍ی‍ش‍ت‍راس‍ت‍ف‍اده‌ م‍ی‌‌ش‍ود. م‍راج‍ع‍ان‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ج‍س‍ت‍ج‍وی‌ اطلاع‍ات‌ از دو روش‌ رس‍م‍ی‌ و غ‍ی‍ر‌رس‍م‍ی‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ م‍ی‌ک‍ن‍ن‍د. از م‍ی‍ان‌ م‍ن‍اب‍ع‌ رس‍م‍ی‌ ک‍س‍ب‌ اطلاع‍ات‌ ب‍ه‌ ت‍رت‍ی‍ب‌ (پ‍ای‍ان‌‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا) و (ک‍ت‍اب‌) از اه‍م‍ی‍ت‌ ب‍ی‍ش‌‌ت‍ری‌ ب‍رخ‍وردارن‍د و در م‍ی‍ان‌ م‍ن‍اب‍ع‌ غ‍ی‍‌رس‍م‍ی‌ ک‍س‍ب‌ اطلاع‍ات‌ (ارت‍ب‍اط ب‍ا پ‍ژوه‍ش‍گ‍ران‌ و ه‍م‍ک‍اران‌) ب‍ی‍ش‌‌ت‍ر م‍ورد اس‍ت‍ف‍اده‌ ق‍رار م‍ی‌گ‍ی‍رد. ه‍م‌‌چ‍ن‍ی‍ن‌ م‍ش‍خ‍ص‌ ش‍د ک‍ه‌ اب‍زاره‍ای‌ دس‍ت‍ی‍اب‍ی‌ م‍راج‍ع‍ان‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ب‍ه‌ م‍ن‍اب‍ع‌ اطلاع‍ات‍ی‌ م‍ورد ن‍ی‍از (اس‍ت‍ف‍اده‌ از س‍ی‍س‍ت‍م‌‌ه‍ای‌ رای‍ان‍ه‌‌ای‌) م‍ی‌ ب‍اش‍د و پ‍س‌ از آن‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ب‍ه‌ (م‍ن‍اب‍ع‌ م‍رج‍ع‌) از اه‍م‍ی‍ت‌ ب‍ی‍ش‌ت‍ری‌ ب‍رخ‍وردار اس‍ت‌. ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ی‍اف‍ت‍ه‌‌ه‍ای‌ پ‍ژوه‍ش‌ (ک‍م‍ب‍ود وق‍ت‌ ک‍اف‍ی‌) ج‍ه‍ت‌ ج‍س‍ت‌وج‍وی‌ اطلاع‍ات‌ (ف‍اص‍ل‍ه‌ زی‍اد از ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌) و (ع‍دم‌ آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا زب‍ان‌‌ه‍ای‌ خ‍ارج‍ی‌) ب‍ه‌ ت‍رت‍ی‍ب‌ از م‍ه‍م‌ت‍ری‍ن‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر در ع‍دم‌ دس‍ت‍رس‍ی‌ آس‍ان‌ ب‍ه‌ م‍ن‍اب‍ع‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ذک‍ر ش‍ده‌‌ان‍د.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

خسروی، مریم. ۱۳۸۶. ب‍ررس‍ی‌ رف‍ت‍ار اطلاع‌‌ی‍اب‍ی‌ م‍راج‍ع‍ه‌‌ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌. تهران: پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران.

افزودن دیدگاه