درک کودکان ۷ تا ۱۴ ساله ایرانی از رابط کاربر وبگاه کتابخانه ملی کودکان و نوجوانان ایران

درک کودکان 7 تا 14 ساله ایرانی از رابط کاربر وبگاه کتابخانه ملی کودکان و نوجوانان ایران
درجه علمی نشریه: 
دوره: 
۲۶
شماره: 
۲
شماره صفحه (از - تا): 
۱۱۱-۱۲۶
چکیده

هدف: ارزیابی رابط کاربر وبگاه کتابخانه ملی کودکان و نوجوانان از نظر مطابقت با درک کودکان ایرانی است.

روش پژوهش: روش مورد استفاده پیمایشی است و برای سنجش میزان مطابقت رابط کاربر کتابخانه با درک کودکان ایرانی از پرسشنامه محقق‌ ساخته استفاده گردید. ضریب آلفای کرونباخ جهت سنجش پایایی ۸۶ درصد به‌دست آمد. جامعه نمونه ۹۶ نفر از کودکان ۷-۱۴ ساله بوده که به‌طور هدفمند نمونه‌گیری شد.

یافته‌ها: رابط کاربر کتابخانه با درک کودکان ایرانی مطابقت دارد؛ اما سطح درک کودکان سنین مختلف از رابط کاربر با یکدیگر متفاوت است؛ بین سطح تحصیلات والدین و میزان ارزیابی کودک از رابط کاربر ارتباطی وجود نداشته، اما بین میزان آشنایی کودکان با اینترنت، میزان مراجعه به کتابخانه، و میزان ارزیابی آنان از رابط کاربر ارتباط معناداری وجود دارد. سطح درک پسران و دختران از رابط کاربر با یکدیگر اختلاف معناداری ندارد.

استناد: 

سهراب‎زاده، سارا، محمد حسن‌زاده، و المیرا کریمی. ۱۳۹۴. درک کودکان ۷ تا ۱۴ ساله ایرانی از رابط کاربر وبگاه کتابخانه ملی کودکان و نوجوانان ایران. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات ۲۶ (۲): ۱۱۱-۱۲۶.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه