دیداری کردن نتایج جست وجو در فرایند بازیابی اطلاعات

دیداری کردن نتایج جست وجو در فرایند بازیابی اطلاعات
درجه علمی نشریه: 
فصل: 
دوره: 
۱۹
شماره: 
۴
شماره صفحه (از - تا): 
۵۸۳-۶۰۷
چکیده

هدف: هدف این پژوهش، مطالعه تاثیر و کاربردهای ‌دیداری‌کردن (مصورسازی) اطلاعات در ارتباط با بازیابی آن است تا به این وسیله بتوان به بهینه ساختن فرایند بازیابی اطلاعات یاری رساند. در این پژوهش نقش ‌دیداری‌کردن در کاربرد راهبردهای جست‌وجو مورد بررسی قرار گرفته و تاثیر آن در ارائه مناسب نتایج کاوش مشخص شده‌است.

روش/ رویکرد پژوهش: روش انجام این پژوهش مطالعه کتابخانه‌های (سندی) است.

یافته‌ها: مصورسازی اطلاعات یکی از راهبردهای موثر برای بهره‌گیری بهینه در حوزه بازیابی اطلاعات است و در کنار راهبردهای جست‌وجو، فنون کاوش، طراحی مناسب پرس‌و‌جو، و تحلیل اطلاعات می‌تواند میزان دسترس‌پذیری به اطلاعات را افزایش دهد.

نتایج: نتایج پژوهش نشان می‌دهد که ‌داده‌کاوی دیداری می تواند داده‌های نامتجانس را به خوبی تعیین کرده و بدون نیاز به الگوریتم‌های پیچیده، به بازیابی اطلاعات سودمند منجر شود. همچنین ‌دیداری‌کردن با تعاملی که با راهبردهای متعدد جست وجو برقرار می‌سازد می‌تواند باعث دسترسی مناسب‌تر به اطلاعات شود. از سوی دیگر، مشخص شد که روش‌های ‌دیداری‌کردن با تکیه بر رابط کاربر مناسب به بازیابی بهینه اطلاعات منجر می‌شود. علاوه بر آن، ‌دیداری‌کردن تا حد قابل ملاحظه ای می‌تواند مشکلات مربوط به جامعیت و مانعیت بازیابی را کاهش دهد. ‌دیداری‌کردن در تعامل با عوامل انسانی دارای مشکلاتی است که عوامل مهم آن عبارتند از: دانش جست‌وجوکننده، نحوه ارتباط میان جست‌وجوکننده و فراهم آورنده اطلاعات، و تشویش کاوشگر در هنگام جست‌وجو.

اصالت/ارزش: مصورسازی اطلاعات در متون علوم رایانه مورد بحث قرار گرفته است، ولی تعداد اندکی از پژوهش‌ها به تبیین انتظارات مورد نظر کتابداران پرداخته است. مقاله حاضر با مرور مباحث مربوط، سعی دارد مطالعات این حوزه را توسعه دهد.

استناد: 

درودی، فریبرز، و عادل سلیمانی‌نژاد. ۱۳۹۲. دیداری کردن نتایج جست‌وجو در فرایند بازیابی اطلاعات. فصلنامه تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی ۱۹ (۴): ۵۸۳-۶۰۷.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه