حق پدیدآور مقاله علمی- پژوهشی بر آگاهی از سرنوشت اثر (بررسی مرحله داوری، مطالعه تطبیقی)

حق پدیدآور مقاله علمی- پژوهشی بر آگاهی از سرنوشت اثر (بررسی مرحله داوری، مطالعه تطبیقی)
عنوان نشریه: 
درجه علمی نشریه: 
دوره: 
۳
شماره: 
۲
شماره صفحه (از - تا): 
۱-۲۶
چکیده

پس از آن‌که نویسنده دست‌نوشته‌اش را در سامانه نشریات علمی- پژوهشی به ثبت رساند، آیا چنین حقی دارد که از سرنوشت دست‌نوشته‌اش در فرایند پذیرش تا چاپ آن آگاهی یابد یا نه؟ و اگر چنین است، این حق در حقوق ایران بر کدام‌یک از مبانی حقوقی و مستندات قانونی استوار است. نگاهی به راهنمای نشریات علمی- پژوهشی در ایران نشان می‌دهد که تاکنون به این موضوع و چنین حقی توجه نشده است، در حالی که در علمی‌- پژوهشی غیر ایرانی، زمان‌بندی ارائه شده در راهنمای پذیرش مقاله‌ها نشان می‌دهد که این گروه از نشریات تا حدی چنین حقی را به رسمیت شناخته‌اند. در این مقاله ضمن بیان مبانی حقوقی وجود این حق در حقوق ایران، از طریق مقایسه و مطالعه تطبیقی، وضعیت موجود در نشریات مهم علمی- پژوهشی در ایران و نیز چند کشور خارجی بررسی شده و با ارائه نمودارها و سنجش‌های لازم، علاوه بر آن‌که وجود این حق در ایران نیز به اثبات رسیده، پیشنهاد شده که در نشریات علمی- پژوهشی ایران نیز در راهنمای پذیرش مقاله‌ها، به اعلام زمان‌بندی مربوط به هریک از مراحل موجود در فرایند پذیرش تا چاپ مقالات، به‌ویژه مرحله داوری توجه شود.

استناد: 

بیگ‌زاده آروق، صفر، و بهروز رسولی. ۱۳۹۶. حق پدیدآور مقاله علمی- پژوهشی بر آگاهی از سرنوشت اثر (بررسی مرحله داوری، مطالعه تطبیقی). مدیریت اطلاعات ۳ (۲): ۱-۲۶.

مقاله ادواری علمی
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه