طراحی و ساخت سامانه ارزیابی و سنجش کیفیت خدمات کتابخانه‌های دانشگاهی ایران

طراحی و ساخت سامانه ارزیابی و سنجش کیفیت خدمات کتابخانه‌های دانشگاهی ایران
درجه علمی نشریه: 
فصل: 
دوره: 
۲۹
شماره: 
۱
شماره صفحه (از - تا): 
۱۶۳-۱۸۱
چکیده

هدف: طراحی و ساخت سامانه‌ای با بهره‌گیری از مدل لایب‌کوآل، برای ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه‌های دانشگاه‌های مختلف ‌ایران. 
روش‌شناسی: روش این پژوهش، پیمایش توصیفی، و طراحی سیستم بود. ابتدا پیشینه‌های مرتبط و سامانه‌های همانند آن در جهان مرور شد. سپس، با استفاده از روش‌های استاندارد ترجمه وارون و رویکرد کمیته، پرسشنامه لایب‌کوال ترجمه و بومی‌سازی شد. اعتبارسنجی پرسشنامه ترجمه‌شده با ضریب آلفای کرنباخ محاسبه شد. در نهایت، بر پایه یافته‌های گردآوری‌شده از سامانه‌های مشابه و بومی‌سازی برای کتابخانه‌های ایران، زیرساخت نرم‌افزاری سامانه تولید و اطلاعات گردآوری‌شده در آن بارگذاری شد.
یافته‌ها: سامانه‌ای برای ارزیابی و سنجش کیفیت خدمات کتابخانه‌های ایران طراحی و راه‌اندازی شد که در محیط وب برای دریافت دیدگاه کاربران درباره کیفیت خدمات کتابخانه‌ها، در دوره‌های زمانی گوناگون‌، به‌صورت برخط عمل می‌کند. سپس این دیدگاه‌ها را تحلیل‌ می‌کند و‌ نتیجه را در چهارچوب‌های گوناگون در اختیار سیاست‌گذاران، مدیران کتابخانه‌ها و جامعه علمی کشور می‌گذارد. این سامانه، اولین سامانه ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه‌ای است که در ایران با آدرس raf.irandoc.ac.ir راه‌اندازی شده است.
نتیجه‌گیری: دستاوردهای ارزیابی به‌کمک این سامانه می‌تواند دیدگاه‌های کاربران را در یک چهارچوب علمی به گوش مسئولان کتابخانه‌ها برساند و به آنها برای بهبود کیفیت خدمات کمک کند و رضایت بیش‌ از پیش کاربران را در پی داشته باشد.

استناد: 

خسروی، مریم، و رویا پورنقی. ۱۳۹۷. طراحی و ساخت سامانه ارزیابی و سنجش کیفیت خدمات کتابخانه‌های دانشگاهی ایران. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات ۲۹ (۱): ۱۶۳-۱۸۱.

افزودن دیدگاه