فناوری اطلاعات و ارتباطات

تکوین فناوری ارتباطات و اطلاعات در بستر زمان

تکوین فناوری ارتباطات و اطلاعات در بستر زمان

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران