شهرداری دیجیتال

تاملی بر چالش‌های تحقق شهر الکترونیکی در ایران

تاملی بر چالش‌های تحقق شهر الکترونیکی در ایران

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران