فراتحلیل عوامل کلیدی موثر بر به اشتراک‌گذاری تمام‌متن پایان‌نامه‌ها/ رساله‌های ایران

فراتحلیل عوامل کلیدی موثر بر به اشتراک‌گذاری تمام‌متن پایان‌نامه‌ها/ رساله‌های ایران
همکار(ان): 
ارديبهشت ۱۳۹۶
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

هدف این پژوهش، توصیف، تحلیل و ترکیب نتایج پژوهش‌های پیشین در زمینه عوامل موثر بر به اشتراک‌گذاری دانش صریح از جمله  پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها  در موسسات آموزشی و پژوهشی است که از طریق ترکیب این نتایج، نمود صحیح‌‌تری از این روابط ارائه خواهد ‌شود. لذا با استفاده از روش فراتحلیل و با ترکیب و یکپارچه‌سازی نتایج پژوهش‌های پیشین به بررسی عوامل موثر بر به اشتراک‌گذاری دانش در موسسات آموزشی و پژوهشی پرداخته شد. جامعه آماری پژوهش، پایان‌نامه‌ها و مقالات فارسی و لاتین مرتبط با موضوع عوامل موثر بر به اشتراک‌گذاری دانش (قصد و رفتار) که در بازه زمانی سال‌های ۱۳۸۱- ۱۳۹۵ (۲۰۰۳- ۲۰۱۶) در پایگاه‌های اطلاعاتی و مجلات علمی پژوهشی معتبر انتشار یافته‌اند، است. نمونه آماری، ۳۳ عنوان پژوهش شامل ۱۷ مقاله و پایان‌نامه فارسی و ۱۶ مقاله لاتین با شرایط مناسب برای ورود به فراتحلیل مانند روایی و پایایی مناسب، روش نمونه‌گیری و آماری صحیح، فرضیه و سوالات مناسب با موضوع پژوهش، داده‌های آماری کافی و سطح معناداری می‌باشد. به منظور محاسبه اندازه اثر هر یک از عوامل موثر بر به اشتراک‌گذاری دانش از نرم‌افزار stata استفاده گردید. نتایج فراتحلیل نشان داد که عوامل نگرش نسبت به اشتراک دانش، اعتماد، کنترل رفتاری درک شده، هنجارهای ذهنی، جو سازمانی و عمل متقابل به ترتیب بر قصد به اشتراک‌گذاری دانش تاثیر معنی‌داری دارند. اما پاداش و پشتیبانی فناوری اطلاعات بر قصد به اشتراک‌گذاری دانش تاثیر ندارند. همچنین عوامل انگیزه درونی، نوع‌دوستی برای رضایت شخصی، انگیزه بیرونی، اعتماد، به ترتیب بر رفتار به اشتراک‌گذاری دانش تاثیر معنی‌داری دارند. کنترل رفتاری درک شده بر رفتار به اشتراک‌گذاری دانش تاثیر دارد ولی مقدار معنی‌داری آن در سطح کمی می‌باشد و پاداش سخت بر رفتار به اشتراک‌گذاری دانش تاثیر ندارد. همچنین عوامل تعهد، فرهنگ سازمانی، ارتباطات کارکنان، پاداش، اعتماد، پشتیبانی فناوری اطلاعات، ساختار سازمانی به ترتیب بر به اشتراک‌گذاری دانش تاثیر معنی‌داری دارند و عامل ویژگی شخصیتی بر به اشتراک‌گذاری دانش تاثیر ندارد.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

شیرانی، فرهاد، و هانیه هدائی. ۱۳۹۵. فراتحلیل عوامل کلیدی موثر بر به اشتراک‌گذاری تمام‌متن پایان‌نامه‌ها/ رساله‌های ایران. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.

افزودن دیدگاه