س‍رق‍ت‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ح‍اک‍م‌ ب‍ر آن‌ در ای‍ران‌

س‍رق‍ت‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ح‍اک‍م‌ ب‍ر آن‌ در ای‍ران‌
فروردين ۱۳۹۵
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

س‍رق‍ت‌ ع‍ل‍م‍ی‌ در م‍ف‍ه‍وم‌ ک‍ل‍ی‌ ب‍ه‌ ت‍ص‍اح‍ب‌ ک‍ل‍م‍ات‌ ی‍ا ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ای‌ دی‍گ‍ران‌، خ‍واه‌ در ق‍ال‍ب‌ واژه‌ه‍ا و اص‍وات‌ و خ‍واه‌ در ق‍ال‍ب‌ ش‍ک‍ل‌ه‍ا، ن‍ق‍ش‌ه‍ا و طرح‌ه‍ا، اطلاق‌ م‍ی‌ش‍ود. اگ‍ر چ‍ه‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ م‍خ‍ص‍وص‌ ک‍ل‍م‍ات‌ و ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ا ه‍م‍ی‍ش‍ه‌ روش‍ن‌ ن‍ی‍س‍ت‌. ب‍رای‌ اف‍اده‌ ای‍ن‌ م‍ف‍ه‍وم‌، اص‍طلاح‍ات‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‍ی‌ از ج‍م‍ل‍ه‌ س‍رق‍ت‌ ی‍اف‍ت‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‌، ان‍ت‍ح‍ال‌، دزدی‌ ع‍ل‍م‍ی‌، س‍رق‍ت‌ ع‍ل‍م‍ی‌، س‍رق‍ت‌ ی‍اف‍ت‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‌، دس‍ت‍ب‍رد ف‍ک‍ری‌/ه‍ن‍ری‌ ی‍ا ای‍ده‌ دزدی‌ ب‍ه‌ ک‍ار رف‍ت‍ه‌ اس‍ت‌؛ ه‍رچ‍ن‍د ک‍ه‌ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ع‍ن‍وان‌ دس‍ت‍ب‍رد ی‍اف‍ت‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‌ را درس‍ت‌ت‍ر م‍ی‌دان‍د. ب‍ا ای‍ن‌ ح‍ال‌ ت‍ا پ‍ذی‍رش‌ ای‍ن‌ ع‍ن‍وان‌، در م‍ت‍ن‌ ح‍اض‍ر، دس‍ت‍ب‍رد ی‍اف‍ت‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‌، س‍رق‍ت‌ ی‍اف‍ت‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و س‍رق‍ت‌ ع‍ل‍م‍ی‌ را ب‍ه‌ ی‍ک‌ م‍ع‍ن‍ا ب‍ه‌ ک‍ار م‍ی‌ب‍رد.

دسته‌بندی موضوعی: 
کلیدواژه‌ها: 
استناد: 

بیگ‌زاده آروق، صفر. ۱۳۹۵. سرقت علمی و قوانین و مقررات حاکم بر آن در ایران. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.

افزودن دیدگاه