ب‍ان‍ک اطلاع‍ات‌ پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌‌ه‍ای‌ ف‍ارغ‌‌ال‍ت‍ح‍ص‍ی‍لان‌ ای‍ران‍ی‌ خ‍ارج‌ از ک‍ش‍ور

چکیده

گردآوری و اشاعه به موقع دستاوردهای علمی- پژوهشی محققین دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی کشور سبب ممانعت از تحقیقات موازی، صرفه‌جویی در وقت و هزینه و هماهنگی در نیروی انسانی می‌گردد. نشریه حاضر حاوی اطلاعات بخشی از این مدارک،‌ شامل اطلاعات کتابشناختی (شماره ردیف، نام اساتید راهنما، نام دانشگاه محل تحصیل و زبان اصلی مدارک)، کلیدواژه‌ها (مفاهیم موضوعی مهم که در بازیابی اطلاعات نقش کلیدی دارند) و چکیده پایان‌نامه‌هاست. این اطلاعات در شش موضوع: علوم پژشکی،‌ فنی- مهندسی، علوم پایه، کشاورزی، علوم انسانی و هنر تنظیم یافته‌اند.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

وزی‍رپ‍ور ک‍ش‍م‍ی‍ری‌، مهردخت، م‍ل‍وک‌ال‍س‍ادات‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌، و مهری صدیقی. ۱۳۷۶. ب‍ان‍ک‌ اطلاع‍ات‌ پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌‌ه‍ای‌ ف‍ارغ‌‌ال‍ت‍ح‍ص‍ی‍لان‌ ای‍ران‍ی‌ خ‍ارج‌ از ک‍ش‍ور. تهران: م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران.‌

افزودن دیدگاه