ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ق‍اع‍ده‌ واب‍س‍ت‍ه‌ه‍ای‌ پ‍س‍ی‍ن‌ گ‍روه‌ اس‍م‍ی‌

ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ق‍اع‍ده‌ واب‍س‍ت‍ه‌ه‍ای‌ پ‍س‍ی‍ن‌ گ‍روه‌ اس‍م‍ی‌
فروردين ۱۳۹۳
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

منظور از پردازش زبان فراهم‌کردن تمهیداتی رایانه‌بنیاد است که براساس آن بتوان زبان را به شیوه‌ای ماشینی و در حد امکان بدون دخالت انسان فهم ودرک کرد. در این طرح ابتدا پیشینه بررسی گروه اسمی و مشخصا وابسته‌های پسین آن بررسی می‌شود و سپس قواعد زبانی وابسته‌های پسین با ذکر مثال عرضه می‌شود. در نهایت این قواعد به صورت فرمول‌های قراردادی ارائه خواهد شد. هدف از انجام این طرح استخراج قواعد صوری وابسته‌های پسین گروه اسمی زبان فارسی است که زیربنای پردازش گروه اسمی زبان فارسی خواهد ‌بود.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

سمائی، سید مهدی. ۱۳۹۳. تعیین قاعده وابسته‎های پسین گروه اسمی. تهران: پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ و ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ ای‍ران‌.

افزودن دیدگاه