بررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍ج‍لات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ت‍وس‍ط اع‍ض‍ای‌ ه‍ی‍ئ‍ت‌ ع‍ل‍م‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ و اس‍ت‍خ‍راج‌ رف‍ت‍ار م‍طال‍ع‍ات‍ی‌ آن‍ه‍ا

بررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍ج‍لات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ت‍وس‍ط اع‍ض‍ای‌ ه‍ی‍ئ‍ت‌ ع‍ل‍م‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ و اس‍ت‍خ‍راج‌ رف‍ت‍ار م‍طال‍ع‍ات‍ی‌ آن‍ه‍ا
فروردين ۱۳۹۳
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

م‍ج‍لات‌ در م‍راک‍ز ع‍ل‍م‍ی‌ م‍ان‍ن‍د دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ ف‍راوان‌ دارن‍د و اع‍ض‍ای‌ ه‍ی‍ئ‍ت‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ روزآم‍د ن‍گ‍ه‌داش‍ت‍ن‌ اطلاع‍ات‌ خ‍ود ن‍ی‍ازم‍ن‍د م‍طال‍ع‍ه‌ م‍ج‍ل‍ه‌ه‍ای‌ م‍وج‍ود در زم‍ی‍ن‍ه‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ خ‍ود ه‍س‍ت‍ن‍د. پ‍اس‍خ‍گ‍وی‍ی‌ ب‍ه‌ ن‍ی‍ازه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ اس‍ات‍ی‍د و م‍ح‍ق‍ق‍ان‌ ی‍ک‍ی‌ از م‍ه‍م‍ت‍ری‍ن‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ا در خ‍دم‍ات‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا اس‍ت‌. م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ج‍لات‌ در اغ‍ل‍ب‌ م‍وارد ن‍ه‌ ب‍ر پ‍ای‍ه‌ اص‍ول‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ب‍ل‍ک‍ه‌ ب‍ی‍ش‍ت‍ر س‍ل‍ی‍ق‍ه‌ای‌ و م‍وردی‌ ب‍وده‌ اس‍ت‌. ت‍م‍ام‍ی‌ ای‍ن‌ م‍س‍ائ‍ل‌ م‍ن‍ج‍ر ب‍ه‌ م‍ح‍دودی‍ت‌ دس‍ت‍رس‍ی‌ اس‍ات‍ی‍د ب‍ه‌ ای‍ن‌ م‍ح‍م‍ل‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ش‍ده‌ و در ن‍ه‍ای‍ت‌ م‍وج‍ب‌ اخ‍ت‍لال‌ در ام‍ر روزآم‍دس‍ازی‌ اطلاع‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ آن‍ه‍ا م‍ی‌ش‍ود. ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ ب‍ا ه‍دف‌ م‍ش‍خ‍ص‌ ک‍ردن‌ م‍ی‍زان‌ و دلای‍ل‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ و ی‍ا ع‍دم‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ای‍ن‌ م‍ن‍اب‍ع‌ اطلاع‍ات‍ی‌ در س‍طح‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍وس‍س‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ان‍ج‍ام‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌. ب‍ه‌ ای‍ن‌ م‍ن‍ظور پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ای‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ ش‍د و ب‍ه‌ آدرس‌ پ‍س‍ت‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ ب‍رخ‍ی‌ اع‍ض‍ای‌ ه‍ی‍ئ‍ت‌ ع‍ل‍م‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌‌ه‍ای‌ ت‍ح‍ت‌ پ‍وش‍ش‌ وزارت‌ ع‍ل‍وم‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‍اوری‌ ارس‍ال‌ ش‍د. ن‍ت‍ای‍ج‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از آم‍ار ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌ و اس‍ت‍ن‍ب‍اطی‌ ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ گ‍ردی‍د. ی‍اف‍ت‍ه‌ه‍ا ن‍ش‍ان‌ داد ک‍ه‌ اع‍ض‍ای‌ ه‍ی‍ئ‍ت‌ ع‍ل‍م‍ی‌ از ن‍س‍خ‍ه‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ م‍ج‍لات‌ خ‍ارج‍ی‌ خ‍ی‍ل‍ی‌ زی‍اد اس‍ت‍ف‍اده‌ م‍ی‌ک‍ن‍ن‍د و در ن‍ق‍طه‌ م‍ق‍اب‍ل‌ از ن‍س‍خ‍ه‌ چ‍اپ‍ی‌ م‍ج‍لات‌ داخ‍ل‍ی‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ خ‍ی‍ل‍ی‌ ک‍م‍ی‌ دارن‍د. ه‍مچ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ی‍ش‌ از ۸۰ از آخ‍ری‍ن‌ م‍ق‍الات‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ش‍ده‌ آن‍ه‍ا م‍رب‍وط ب‍ه‌ س‍ال‌ه‍ای‌ ۲۰۱۴ و ۱۳۹۳ ب‍وده‌ اس‍ت‌. از ن‍ظر ح‍وزه‌ م‍وض‍وع‍ی‌ ن‍ی‍ز ت‍ف‍اوت‌ م‍ع‍ن‍ی‌‌داری‌ در م‍ی‍زان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ م‍ش‍اه‍ده‌ ن‍ش‍د. ب‍ی‍ن‌ ت‍ع‍داد م‍ق‍الات‌ خ‍ارج‍ی‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ش‍ده‌ ع‍ض‍و ه‍ی‍ئ‍ت‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ت‍ع‍داد م‍ق‍الات‌ خ‍ارج‍ی‌ م‍ن‍ت‍ش‍ره‌ وی‌، ن‍ی‍ز ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ م‍ع‍ن‍ادار م‍ث‍ب‍ت‍ی‌ ب‍رق‍رار ب‍ود. ل‍زوم‌ ان‍ج‍ام‌ پ‍ژوه‍ش‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ع‍ن‍ص‍ری‌ ک‍ل‍ی‍دی‌ در پ‍ژوه‍ش‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ و ن‍ی‍ز ب‍ه‌ دل‍ی‍ل‌ ن‍ی‍از م‍ب‍رم‌ آن‍ه‍ا ب‍ه‌ اطلاع‍ات‌ ب‍ی‍ش‌ از م‍راک‍ز دی‍گ‍ر اس‍ت‌.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

خسروی، مریم. ۱۳۹۳. بررسی میزان مطالعه و استفاده از مجلات علمی توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های دولتی و استخراج رفتار مطالعاتی آنها. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.

افزودن دیدگاه