س‍ن‍ج‍ش‌ ن‍گ‍رش‌ م‍ج‍ری‍ان‌ طرح‌ه‍ای‌ اش‍ت‍راک‌ م‍ن‍اب‍ع‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ ه‍م‍ک‍اری‌ ب‍ی‍ن‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌‌ه‍ا و اش‍ت‍راک‌ م‍ن‍اب‍ع‌ در ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ زی‍ر پ‍وش‍ش‌ وزارت‌ ع‍ل‍وم‌، ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌، و ف‍ن‍اوری‌

س‍ن‍ج‍ش‌ ن‍گ‍رش‌ م‍ج‍ری‍ان‌ طرح‌ه‍ای‌ اش‍ت‍راک‌ م‍ن‍اب‍ع‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ ه‍م‍ک‍اری‌ ب‍ی‍ن‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌‌ه‍ا و اش‍ت‍راک‌ م‍ن‍اب‍ع‌ در ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ زی‍ر پ‍وش‍ش‌ وزارت‌ ع‍ل‍وم‌، ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌، و ف‍ن‍اوری‌
همکار(ان): 
فروردين ۱۳۸۰
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

اش‍ت‍راک‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ی‍ک‍ی‌ از راه‌ه‍ای‌ ض‍روری‌ غ‍ل‍ب‍ه‌ ب‍ر م‍ح‍دودی‍ت‌‌ه‍ای‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌‌ه‍ا در پ‍اس‍خ‌گ‍وی‍ی‌ ب‍ه‌ ن‍ی‍از م‍راج‍ع‍ان‌، در ق‍ال‍ب‌ ب‍رن‍ام‍ه‌‌ه‍ا و اق‍دام‍ات‌ گ‍ون‍اگ‍ون‌، و ب‍ر اس‍اس‌ م‍ح‍وره‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‍ی‌ ق‍اب‍ل‌ ان‍ج‍ام‌ اس‍ت‌. ام‍ا آن‍چ‍ه‌ پ‍ی‍ش‌ از طراح‍ی‌ و اج‍رای‌ ه‍ر گ‍ون‍ه‌ ب‍رن‍ام‍ه‌‌ای‌ ب‍ای‍د از آن‌ اطم‍ی‍ن‍ان‌ ح‍اص‍ل‌ ک‍رد، م‍ی‍زان‌ م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ ای‍ن‌ ب‍رن‍ام‍ه‌‌ه‍ا و آگ‍اه‍ی‌ از ش‍رای‍ط و ع‍وام‍ل‍ی‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ آن‍ه‍ا ت‍اث‍ی‍رگ‍ذار ه‍س‍ت‍ن‍د. ب‍دون‌ ت‍ردی‍د ب‍ررس‍ی‌ ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌ ه‍م‍ک‍اری‌ ب‍ی‍ن‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌‌ه‍ا و م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ ی‍ا ع‍دم‌ م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌‌ه‍ای‍ی‌ ک‍ه‌ در ای‍ن‌ ح‍وزه‌ ای‍ج‍اد ش‍ده‌‌ان‍د م‍ی‌‌ت‍وان‍ن‍د ب‍ه‌ ب‍ه‍ب‍ود ب‍رن‍ام‍ه‌‌ه‍ای‌ م‍وج‍ود و راه‌ان‍دازی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌‌ه‍ای‌ ج‍دی‍د ک‍م‍ک‌ ش‍ای‍ان‍ی‌ ن‍م‍ای‍ن‍د. از ای‍ن‌ رو در ب‍خ‍ش‌ اول‌ پ‍ژوه‍ش‌ پ‍س‌ از ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ ه‍م‍ک‍اری‌ ب‍ی‍ن‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌‌ه‍ا در م‍ن‍اب‍ع‌ م‍وج‍ود از ن‍ظر م‍ت‍خ‍ص‍ص‍ان‌ اش‍ت‍راک‌ م‍ن‍اب‍ع‌، ب‍ه‌ اول‍وی‍ت‌‌ب‍ن‍دی‌ آن‍ه‍ا ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ب‍س‍ام‍د آن‍ه‍ا در م‍ت‍ون‌ ی‍اد ش‍ده‌ و ن‍ی‍ز دس‍ت‍ه‌‌ب‍ن‍دی‌ آن‍ه‍ا ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ روی‍ک‍رد س‍ی‍س‍ت‍م‍ی‌ و اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ پ‍رداخ‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌ و از آن‍ج‍ا ک‍ه‌ ع‍وام‍ل‌ ت‍اث‍ی‍رگ‍ذار ب‍ر م‍ی‍زان‌ م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌‌ه‍ای‌ اش‍ت‍راک‌ م‍ن‍اب‍ع‌ در ش‍رای‍ط م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ش‍ک‍ل‌‌گ‍ی‍ری‌ م‍ت‍ف‍اوت‌ ب‍وده‌ و دس‍ت‍ی‍اب‍ی‌ ب‍ه‌ ای‍ن‌ ع‍وام‍ل‌ در ه‍ر ج‍ام‍ع‍ه‌‌ای‌ م‍س‍ت‍ل‍زم‌ آگ‍اه‍ی‌ از ن‍ظر اف‍راد و س‍ازم‍ان‌ه‍ای‍ی‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ب‍ه‌ ن‍ح‍وی‌ در ارت‍ب‍اط ب‍ا ای‍ن‌ ن‍وع‌ ب‍رن‍ام‍ه‌‌ه‍ا ب‍وده‌ و از ش‍رای‍ط ح‍اک‍م‌ ب‍ر آن‍ه‍ا آگ‍اه‍ی‌ دارن‍د. ب‍ن‍اب‍رای‍ن‌ در ب‍خ‍ش‌ دوم‌ پ‍ژوه‍ش‌ م‍ی‍زان‌ ت‍اث‍ی‍ر ای‍ن‌ ع‍وام‍ل‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ ه‍م‍ک‍اری‌ ب‍ی‍ن‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌‌ه‍ا و اش‍ت‍راک‌ م‍ن‍اب‍ع‌ از ن‍ظر م‍ج‍ری‍ان‌ طرح‌ه‍ای‌ اش‍ت‍راک‌ م‍ن‍اب‍ع‌ در ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌‌ه‍ای‌ زی‍رپ‍وش‍ش‌ وزارت‌ ع‍ل‍وم‌، ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌، و ف‍ن‍اوری‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ پ‍ی‍م‍ای‍ش‍ی‌ و ب‍ا اب‍زار ن‍ظرس‍ن‍ج‍ی‌ «طی‍ف‌ ل‍ی‍ک‍رت‌» م‍ورد ب‍ررس‍ی‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‍ه‌‌ان‍د و پ‍س‌ از ب‍رآورد م‍ی‍ان‍گ‍ی‍ن‌ پ‍اس‍خ‌ه‍ا اول‍وی‍ت‌‌ب‍ن‍دی‌ ش‍دن‍د. ب‍ر اس‍اس‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ ب‍دس‍ت‌ آم‍ده‌ در ب‍خ‍ش‌ اول‌ پ‍ژوه‍ش‌، در م‍ج‍م‍وع‌ ۸۰ ع‍ام‍ل‌ م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ اش‍ت‍راک‌ م‍ن‍اب‍ع‌ و ه‍م‍ک‍اری‌ ب‍ی‍ن‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌‌ه‍ا از ۲۹ م‍ن‍ب‍ع‌ م‍وج‍ود ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و ب‍ه‌ ت‍ف‍ک‍ی‍ک‌ ع‍وام‍ل‌ درون‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ی‌ و م‍ح‍ی‍طی‌ دس‍ت‍ه‌‌ب‍ن‍دی‌ ش‍دن‍د. ن‍ت‍ای‍ج‌ ب‍ه دس‍ت‌ آم‍ده‌ ب‍خ‍ش‌ دوم‌ پ‍ژوه‍ش‌ ن‍ش‍ان‌ داد ک‍ه‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ پ‍اس‍خ‌ه‍ا م‍ی‍ان‍گ‍ی‍ن‍ی‌ ب‍الات‍ر از ح‍د م‍ت‍وس‍ط (۳) داش‍ت‍ن‍د و از ای‍ن رو ک‍ل‍ی‍ه‌ ع‍وام‍ل‌ م‍ن‍درج‌ در پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ از ن‍ظر م‍ج‍ری‍ان‌ طرح‌ه‍ای‌ اش‍ت‍راک‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ن‍ی‍ز ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ اش‍ت‍راک‌ م‍ن‍اب‍ع‌ و ه‍م‍ک‍اری‌ ب‍ی‍ن‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌‌ه‍ا م‍ورد ت‍ای‍ی‍د ق‍رار گ‍رف‍ت‍ن‍د ک‍ه‌ از م‍ی‍ان‌ آن‍ه‍ا «پ‍ش‍ت‍ی‍ب‍ان‍ی‌ م‍دی‍ران‌ از طرح‌ه‍ای‌ اش‍ت‍راک‌ م‍ن‍اب‍ع‌ و ه‍م‍ک‍اری‌ ب‍ی‍ن‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌‌ه‍ا» از ب‍الات‍ری‍ن‌ اول‍وی‍ت‌ و «ن‍زدی‍ک‌ ب‍ودن‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌‌ه‍ای‌ ه‍م‍ک‍ار از ل‍ح‍اظ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ ب‍ه‌ ی‍ک‍دی‍گ‍ر» از ک‍م‍ت‍ری‍ن‌ اول‍وی‍ت‌ ب‍رخ‍وردار ب‍ودن‍د. م‍راح‍ل‌ آم‍اری‌ پ‍ژوه‍ش‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ن‍رم‌‌اف‍زار spss و ن‍م‍ای‍ش‌ ی‍اف‍ت‍ه‌‌ه‍ا و ن‍ت‍ای‍ج‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ن‍رم‌‌اف‍زاره‍ای‌ Excel و Word در ق‍ال‍ب‌ ج‍دول‌ه‍ا و ن‍م‍وداره‍ای‍ی‌ ارائ‍ه‌ ش‍ده‌‌ان‍د.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

ن‍ظری‌، م‍ری‍م‌، و سیروس علیدوستی. ۱۳۸۰. س‍ن‍ج‍ش‌ ن‍گ‍رش‌ م‍ج‍ری‍ان‌ طرح‌ه‍ای‌ اش‍ت‍راک‌ م‍ن‍اب‍ع‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ ه‍م‍ک‍اری‌ ب‍ی‍ن‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه­‎ه‍ا و اش‍ت‍راک‌ م‍ن‍اب‍ع‌ در ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه­‎ه‍ای‌ زی‍ر پ‍وشش وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری. تهران: پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌.

افزودن دیدگاه