ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ اس‍ت‍رس‌‌زای‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ ک‍ت‍اب‍داران‌ ش‍اغ‍ل‌ در ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌‌ه‍ای‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ وزارت‌ ع‍ل‍وم‌، ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌، و ف‍ن‍اوری‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ از دی‍دگ‍اه‌ آن‍ان‌

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ اس‍ت‍رس‌‌زای‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ ک‍ت‍اب‍داران‌ ش‍اغ‍ل‌ در ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌‌ه‍ای‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ وزارت‌ ع‍ل‍وم‌، ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌، و ف‍ن‍اوری‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ از دی‍دگ‍اه‌ آن‍ان‌
فروردين ۱۳۸۲
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌ ق‍اب‍ل‌، ن‍ق‍ش‍ی‌ ب‍ن‍ی‍ادی‌ را در ک‍ام‍ی‍اب‍ی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌‌ه‍ای ت‍وس‍ع‍ه‌ ای‍ف‍ا م‍ی‌‌ک‍ن‍د و ع‍ن‍ای‍ت‌ ب‍ه‌ ج‍ن‍ب‍ه‌‌ه‍ای‌ گ‍ون‍اگ‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ آن‌ در ب‍رن‍ام‍ه‌‌ری‍زی‌‌ه‍ا از اه‍م‍ی‍ت‌ وی‍ژه‌‌ای‌ ب‍رخ‍وردار اس‍ت‌. در ای‍ن‌ راس‍ت‍ا م‍ب‍ح‍ث‌ ت‍ن‍ش‌ (اس‍ت‍رس‌) ب‍ه‌ وی‍ژه‌ در ارت‍ب‍اط ب‍ا ک‍ار و اش‍ت‍غ‍ال‌ ک‍ه‌ ب‍خ‍ش‌ ع‍م‍ده‌ زن‍دگ‍ی‌ ان‍س‍ان‌ را در ب‍ر م‍ی‌‌گ‍ی‍رد ب‍ا اب‍ع‍ادی‌ م‍ت‍ع‍دد رس‍ال‍ت‍ی‌ خ‍طی‍ر را ب‍رای‌ پ‍ژوه‍ش‌ در گ‍س‍ت‍ره‌‌ه‍ای‌ وس‍ی‍ع‌ ب‍رع‍ه‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ان‌، روان‌پزش‍ک‍ان‌، دان‍ش‍م‍ن‍دان‌، و پ‍ژوه‍ش‍گ‍ران‌ م‍دی‍ری‍ت‌ وا‌م‍ی‌‌گ‍ذارد، و ای‍ن‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ م‍طال‍ع‍ه‌‌ای‌ در ای‍ن‌ ب‍اب‌ را ب‍ر ع‍ه‍ده‌ دارد. ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ ب‍ا ه‍دف‌ ن‍ظرسن‍ج‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ اس‍ت‍رس‌‌زای‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ در ب‍ی‍ن‌ ک‍ت‍اب‍داران‌ ش‍اغ‍ل‌ در ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌‌ه‍ای‌ م‍رک‍زی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ای‌ وزارت‌ م‍ت‍ب‍وع‌، ص‍ورت‌ گ‍رف‍ت‌. ب‍دی‍ن‌ م‍ن‍ظور ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از دس‍ت‍ه‌‌ب‍ن‍دی‌ ف‍رد ل‍وت‍ان‍ز (Fred Luthans) ک‍ه‌ ع‍وام‍ل‌ ک‍لان‌ ف‍ش‍ارزای‌ س‍ازم‍ان‌ ت‍ح‍ت‌ م‍ق‍ول‍ه‌‌ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ت‌ س‍ازم‍ان‌، س‍اخ‍ت‌ س‍ازم‍ان‍ی‌، ش‍رای‍ط ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ و ف‍رای‍ن‍ده‍ای س‍ازم‍ان‍ی‌ ق‍رار دارن‍د، پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌‌ای‌ ب‍ا س‍ی‌ و ش‍ش‌ س‍وال‌ (ش‍ش‌ س‍وال‌ در م‍ق‍ول‍ه‌ س‍ی‍اس‍ت‌ س‍ازم‍ان‌، پ‍ن‍ج‌ س‍وال‌ در م‍ق‍ول‍ه‌ س‍اخ‍ت‌ س‍ازم‍ان‌، دوازده‌ س‍وال‌ در م‍ق‍ول‍ه‌ ش‍رای‍ط ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ و س‍ی‍زده‌ س‍وال‌ در م‍ق‍ول‍ه‌ ف‍رای‍ن‍ده‍ای‌ س‍ازم‍ان‍ی‌) ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ م‍ق‍ی‍اس‌ لای‍ک‍رت‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ گ‍ردی‍د. ک‍ل‌ اف‍راد ج‍ام‍ع‍ه‌ م‍ورد پ‍ژوه‍ش‌ ۱۸۵ ن‍فر ب‍ودن‍د ک‍ه‌ از ای‍ن‌ ت‍ع‍داد ۱۵۰ پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ واص‍ل‌ گ‍ردی‍د. ج‍ه‍ت‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ اطلاع‍ات‌ از م‍ح‍اس‍ب‍ات‌ آم‍اری‌ م‍ی‍ان‍گ‍ی‍ن‌، درص‍د، ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ اس‍پ‍ی‍رم‍ن‌ و آزم‍ون‌ ک‍ای‌ دو اس‍ت‍ف‍اده‌ ش‍د. ب‍ررس‍ی‌ ی‍اف‍ت‍ه‌‌ه‍ای‌ پ‍ژوه‍ش‌ ن‍ش‍ان‌ داد ک‍ه‌ پ‍ن‍ج‌ ع‍ام‍ل‌ ع‍دم‌ ح‍م‍ای‍ت‌ س‍رپ‍رس‍ت‍ان‌، ع‍دم‌ ام‍ن‍ی‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌، ع‍دم‌ ه‍م‍ک‍اری‌ م‍دی‍ر ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌، ن‍ب‍ود م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ ص‍ح‍ی‍ح‌ ت‍ش‍وی‍ق‌ و روش‌‌ه‍ای‌ غ‍ی‍رع‍ل‍م‍ی‌ ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد، از ن‍ظر ک‍ت‍اب‍داران‌ دارای‌ ب‍الات‍ری‍ن‌ رت‍ب‍ه‌ اس‍ت‍رس‌ م‍ی‌‌ب‍اش‍ن‍د. ام‍ا در رت‍ب‍ه‌‌ب‍ن‍دی‌ ای‍ن‌ ع‍وام‍ل‌ از ن‍ظر دو ج‍ن‍س‍ی‍ت‌ م‍ق‍داری‌ ت‍ف‍اوت‌ دی‍ده‌ ش‍د، و ن‍ی‍ز ب‍ی‍ن‌ ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ و س‍اب‍ق‍ه‌‌ک‍ار ب‍ا ع‍وام‍ل‌ اس‍ت‍رس‌‌زا ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ م‍ث‍ب‍ت‌ وج‍ود دارد، ام‍ا در م‍ورد رابطه‌ س‍ن‌ و وض‍ع‍ی‍ت‌ اس‍ت‍خ‍دام‍ی‌ وای‍ن‌ ع‍وام‍ل‌ راب‍طه‌ ت‍ای‍ی‍د ن‍ش‍د.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

خ‍س‍روی‌، م‍ری‍م‌. ۱۳۸۲. ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ اس‍ت‍رس‌‌زای‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ ک‍ت‍اب‍داران‌ ش‍اغ‍ل‌ در ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌‌ه‍ای‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ وزارت‌ ع‍ل‍وم‌، ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌، و ف‍ن‍اوری‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ از دی‍دگ‍اه‌ آن‍ان‌. تهران: پژوهشگاه اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌.

افزودن دیدگاه