طراح‍ی‌ ال‍گ‍وی‍ی‌ ب‍رای‌ ذخ‍ی‍ره‌ و س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌ اطلاع‍ات‌ طراح‍ی‌ه‍ای‌ پ‍روژه‌‌ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌ و ع‍م‍ران‍ی‌ ک‍ش‍ور، گ‍زارش‌ اول‌

طراح‍ی‌ ال‍گ‍وی‍ی‌ ب‍رای‌ ذخ‍ی‍ره‌ و س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌ اطلاع‍ات‌ طراح‍ی‌ه‍ای‌ پ‍روژه‌‌ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌ و ع‍م‍ران‍ی‌ ک‍ش‍ور، گ‍زارش‌ اول‌
فروردين ۱۳۸۳
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

اج‍رای‌ ه‍ر طرح‌ ع‍م‍ران‍ی‌ من‍ج‍ر ب‍ه‌ ت‍ول‍ی‍د م‍دارک‍ی‌ م‍ی‌‌ش‍ود ک‍ه‌ ع‍م‍وم‍ا ن‍ق‍شه، پ‍لان‌، ش‍ی‍ت‌ و ب‍ه‌ طور ک‍ل‍ی‌ طراح‍ی‌ ی‍ا drawing خ‍وان‍ده‌ م‍ی‌‌ش‍ود و در واق‍ع‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ف‍رآورده‌‌ای‌ دان‍ش‍ی‌ ح‍اص‍ل‌ از طرح‌ه‍ای‌ ع‍م‍ران‍ی‌ و م‍ن‍اب‍ع‌ ارزش‍م‍ن‍د اطلاع‍ات‌ ه‍ر ک‍ش‍وری‌ ب‍ه‌ ح‍س‍اب‌ م‍ی‌‌آی‍ن‍د. ای‍ن‌ گ‍روه از م‍ن‍اب‍ع‌ اطلاع‍ات‌ ن‍ی‍ز م‍ان‍ن‍د دی‍گ‍ر م‍ن‍اب‍ع‌ اطلاع‍ات‌ زم‍ان‍ی‌ م‍وج‍ودی‍ت‌‌ه‍ای‌ ارزش‍م‍ن‍د م‍ح‍س‍وب‌ م‍ی‌‌ش‍ون‍د ک‍ه‌ ام‍ک‍ان‌ دس‍ت‍رس‍ی‌ و ب‍ه‍ره‌‌گ‍ی‍ری‌ م‍وث‍ر از آن‍ه‍ا وج‍ود داش‍ت‍ه‌ ب‍اش‍د. ب‍ه‌ ع‍ب‍ارت‌ روش‍ن‌ت‍ر ب‍ه‌ ن‍ح‍وی‌ م‍ن‍اس‍ب‌ س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌ ش‍ده‌ ب‍اش‍د ب‍ه طوری ک‍ه‌ ب‍ت‍وان‌ ج‍ای‍ای‍ی‌ و اس‍ت‍ف‍اده‌ از آن‍ه‍ا م‍ب‍ادرت‌ ورزی‍د. ن‍ب‍ود س‍ی‍س‍ت‍م‍ی‌ ن‍ظام‌‌م‍ن‍د ب‍رای‌ س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌ ای‍ن‌ گ‍روه‌ از م‍ن‍اب‍ع‌ اطلاع‍ات‌ در ک‍ش‍ور و در ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ ن‍ب‍ود ام‍ک‍ان‌ دس‍ت‍رس‍ی‌ و اس‍ت‍ف‍اده‌ م‍وث‍ر از ای‍ن‌ س‍رم‍ای‍ه‌‌ه‍ا م‍ن‍ج‍ر ب‍ه‌ ش‍ک‍ل‌گ‍ی‍ری‌ ای‍ده‌ طراح‍ی‌ ال‍گ‍وی‍ی‌ ب‍رای‌ ذخ‍ی‍ره‌ و س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌ ای‍ن‌ گ‍روه‌ از م‍ن‍اب‍ع‌ اطلاع‍ات‌ گ‍ردی‍د. ب‍رای‌ ای‍ن‌ م‍ن‍ظور پ‍س‌ از م‍طال‍ع‍ه‌ م‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ظری‌ و ب‍رخ‍ی‌ از ش‍ی‍وه‌‌ه‍ا، اص‍ول‌، و اس‍ت‍ان‍دارد‌ه‍ای‌ س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌ م‍ن‍اب‍ع‌ اطلاع‍ات‌، اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ ب‍ی‍ن‌‌المللی م‍ارک‌ ۲۱ و ف‍رم‍ت‌ ای‍ران‌ م‍ارک‌، ال‍گ‍وی‍ی‌ ب‍رای‌ ذخ‍ی‍ره‌ و س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌ اطلاع‍ات‌ پ‍روژ‌ه‍ا و طراح‍ی‌ه‍ای‌ پ‍روژه‌‌ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌ و ع‍م‍ران‍ی‌ ک‍ش‍ور م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر اس‍ت‍ان‍دارد م‍ارک‌ ۲۱ و ف‍رم‍ت‌ م‍ارک‌ ای‍ران‌ ارائ‍ه‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌. ای‍ن‌ ال‍گ‍و ب‍ه‌ گ‍ون‍ه‌‌ای‌ طراح‍ی‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ب‍ت‍وان‌ ب‍ا ص‍رف‌ ح‍داق‍ل‌ زم‍ان‌ و ت‍خ‍ص‍ص‌ ب‍ه‌ ذخ‍ی‍ره‌‌س‍ازی‌ و س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌ ای‍ن‌ گ‍روه‌ از م‍ن‍اب‍ع‌ اطلاع‍ات‌ پ‍رداخ‍ت‌ و ب‍ه‌ گ‍ون‍ه‌‌ای‌ م‍وث‍ر ب‍ه‌ ج‍ای‍ای‍ی‌ و ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌ طراح‍ی‌ه‍ا م‍ب‍ادرت‌ ورزی‍د.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

غ‍ری‍ب‍ی‌، حسین، فرهاد ش‍ی‍ران‍ی‌، و مریم ن‍ظری‌. ۱۳۸۳. طراح‍ی‌ ال‍گ‍وی‍ی‌ ب‍رای‌ ذخ‍ی‍ره‌ و س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌ اطلاع‍ات‌ طراح‍ی‌‍‌ه‍ای‌ پ‍روژه‌‌ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌ و ع‍م‍ران‍ی‌ ک‍ش‍ور، گ‍زارش‌ اول‌: طراح‍ی‌ ف‍رای‍ن‍د م‍ن‍طق‍ی‌ ت‍ول‍ی‍د اص‍طلاح‌ن‍ام‍ه‌. تهران: م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌، س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌‌ری‍زی‌ کشور.

افزودن دیدگاه