ک‍ارب‍رد س‍ی‍س‍ت‍م‌ اطلاع‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ (GIS) در س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌ م‍دارک‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌ م‍وج‍ود در پ‍ای‍گ‍اه‌ه‍ای‌ م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌

ک‍ارب‍رد س‍ی‍س‍ت‍م‌ اطلاع‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ (GIS) در س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌ م‍دارک‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌ م‍وج‍ود در پ‍ای‍گ‍اه‌ه‍ای‌ م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌
فروردين ۱۳۸۳
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

پیچیدگی، تنوع و حجم انبوه اطلاعات جغرافیایی از یک سو و توانایی‌های کامپیوتر در عرصه اطلاعات از سوی دیگر، فلسفه وجودی سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS) را تبیین می‌کند. GIS یک سیستم اطلاعاتی است که پردازش آن بر روی اطلاعات مکان مرجع یا اطلاعات جغرافیایی است و به کسب اطلاعات در رابطه با پدیده‌هایی می‌پردازد که به نحوی با موقعیت مکانی درارتباطند. از آنجا که بخش عمده اطلاعات علوم زمین موجود در پایگاه‌های مرکز اطلاعات، شامل اطلاعات مکانی و تشریحی است، لذا مناسب ورود به سیستم اطلاعات جغرافیایی می‌باشد و می‌توان این اطلاعات را آماده استفاده در این سیستم‌ها نمود. پژوهش حاضر با این دیدگاه و با هدف "بررسی کاربرد GIS در ساماندهی مدارک علوم زمین موجود درمرکز" انجام شده است. در راستای رسیدن به این هدف، پس از گردآوری کلیه اطلاعات توصیفی و مکانی مورد نیاز مرتبط با علوم زمین از پایگاه‌های مرکز، کار تفکیک، کنترل، دسته‌بندی و کدگذاری آنها جهت ورود به سیستم اطلاعات جغرافیایی انجام شد. به منظور ایجاد پایگاهی از اطلاعات فوق، مجموعه داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار Arc/Info وارد سیستم گردید و لایه‌های اطلاعاتی مربوطه در این محیط تشکیل شد. پس از انجام مراحل فوق، به منظور نمایش، تشریح و انجام تجزیه و تحلیل‌های لازم بر روی داده‌ها، از نرم‌افزار Arcview استفاده گردید. بدین وسیله علاوه بر دسترسی صحیح و سریع به داده‌های مورد نیاز در یک حجم وسیع، امکان ارائه و به تصویر کشیدن اطلاعات مکانی و موضوعی در قالب نقشه، جدول و نمودار، ویرایش و به هنگام نمودن داده‌ها و نیز امکان استفاده از داده‌های موجود جهت اهداف مختلف بر اساس نیازهای گوناگون کاربران فراهم می‌گردد. همچنین زمینه‌ای برای شناساندن و معرفی قابلیت‌ها و پتانسیل‌های متعدد و در عین حال تشخیص خلاهای مطالعاتی مناطق مختلف جغرافیایی ایجاد خواهد شد. نهایتا به منظور تعمیم کاربرد این سیستم درارتباط با سایر اطلاعات موجود در پایگاه‌های مرکز (که به نحوی با موقعیت مکانی درارتباطند)، مدلی ازفرایند انجام این طرح ارائه شده است.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

صدیقی، مهری. ۱۳۸۳. ک‍ارب‍رد س‍ی‍س‍ت‍م‌ اطلاع‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ (GIS) در س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌ م‍دارک‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌ م‍وج‍ود در پ‍ای‍گ‍اه‌ه‍ای‌ م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌. تهران: پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌.

افزودن دیدگاه