گ‍زارش‌ه‍ا و ن‍ق‍ش‍ه‌ه‍ای‌ طرح‌ه‍ای‌ ع‍م‍ران‍ی‌ از ن‍گ‍اه‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات

گ‍زارش‌ه‍ا و ن‍ق‍ش‍ه‌ه‍ای‌ طرح‌ه‍ای‌ ع‍م‍ران‍ی‌ از ن‍گ‍اه‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات
همکار(ان): 
فروردين ۱۳۸۴
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

ب‍ا اج‍رای‌ طرح‌ه‍ای‌ ع‍م‍ران‍ی‌ در ک‍ش‍ور، ع‍لاوه‌ ب‍ر دس‍ت‍اورده‍ای‌ اخ‍ت‍ص‍اص‍ی‌ ه‍ر طرح‌، گ‍زارش‌ها و ن‍ق‍ش‍ه‌ه‍ای‍ی‌ ن‍ی‍ز ت‍ول‍ی‍د م‍ی‌ش‍ون‍د ک‍ه‌ گ‍ردآوری‌، س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌ و دس‍ت‍رس‍ی‌ ب‍ه‌ آن‍ه‍ا م‍ی‌ت‍وان‍د م‍زی‍ت‌ه‍ای‌ زی‍ادی‌ را ب‍رای‌ ک‍ش‍ور پ‍دی‍د آورد. پ‍دی‍دآوری‌ س‍از و ک‍اره‍ای‍ی‌ م‍ن‍اس‍ب‌ ب‍رای‌ ان‍ج‍ام‌ ای‍ن‌ م‍ه‍م‌، م‍س‍ت‍ل‍زم‌ آگ‍اه‍ی‌ از ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ م‍وج‍ود در ای‍ن‌ زم‍ی‍ن‍ه‌ اس‍ت‌. در ای‍ن‌ گ‍زارش‌ چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ ت‍ول‍ی‍د، گ‍ردآوری‌، و ن‍گ‍ه‍داری‌ گ‍زارش‌ه‍ا و ن‍ق‍ش‍ه‌ه‍ای‌ طرح‌ه‍ای‌ ع‍م‍ران‍ی‌ ک‍ش‍ور از دی‍دگ‍اه‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ارائ‍ه‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌. ای‍ن‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ از س‍ه‌ م‍ن‍ب‍ع‌ ش‍ام‍ل‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و برن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ک‍ش‍ور، اف‍راد آگ‍اه‌ در ای‍ن‌ س‍ازم‍ان‌ و س‍ای‍ت‌ه‍ای‌ وب‌ اس‍ت‍خ‍راج‌ گ‍ردی‍ده‌ان‍د. ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ ای‍ن‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ن‍ش‍ان‌ م‍ی‌ده‍د ک‍ه‌ حتی ب‍رای‌ ت‍دوی‍ن‌ ن‍س‍خ‍ه‌ چ‍اپ‍ی‌ گ‍زارش‌ه‍ا و ن‍س‍خ‍ه‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ه‍ا و گ‍زارش‌‌ه‍ای‌ طرح‌ه‍ای‌ ع‍م‍رانی، اس‍ت‍ان‍دارد ی‍ا راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ وج‍ود ن‍دارد. ه‍م‌‌چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍رای‌ ال‍زام‌ م‍ش‍اوران‌ ب‍ه‌ ارائ‍ه‌ گ‍زارش‌ و ن‍ق‍ش‍ه‌ ب‍ه‌ ک‍ارف‍رم‍ا دس‍ت‍ورال‍ع‍مل‌ه‍ای‍ی‌ ت‍دوی‍ن‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌. ام‍ا ای‍ن‌ دس‍ت‍ور‌ال‍ع‍م‍ل‌ه‍ا ت‍ح‍ول‌ ای‍ن‌ م‍س‍ت‍ن‍دات‌ را ب‍ه‌ آرش‍ی‍و چ‍ی‍ذر ت‍ض‍م‍ی‍ن‌ ن‍م‍ی‌‌ک‍ن‍د.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

علیدوستی، سیروس، و فهیمه رشیدی. ۱۳۸۴. گ‍زارش‌ه‍ا و ن‍ق‍ش‍ه‌ه‍ای‌ طرح‌ه‍ای‌ ع‍م‍ران‍ی‌ از ن‍گ‍اه‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.

افزودن دیدگاه