ارزی‍اب‍ی‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ طرح‌ غ‍دی‍ر "ع‍ض‍وی‍ت‌ ف‍راگ‍ی‍ر ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا "

ارزی‍اب‍ی‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ طرح‌ غ‍دی‍ر "ع‍ض‍وی‍ت‌ ف‍راگ‍ی‍ر ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا "
همکار(ان): 
فروردين ۱۳۸۵
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

طرح‌ غ‍دی‍ر (ع‍ض‍وی‍ت‌ ف‍راگ‍ی‍ر ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا) ب‍ا ه‍دف‌ ای‍ج‍اد ام‍ک‍ان‌ دس‍ت‍رس‍ی‌ م‍س‍ت‍ق‍ی‍م‌ اف‍راد زی‍ر پ‍وش‍ش‌ ب‍ه‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍‌ه‌ه‍ای‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ و ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ت‍وس‍ط پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌ طراح‍ی‌ ش‍ده‌ و از س‍ال ‌۱۳۷۸، پ‍س‌ از ی‍ک‌ دوره‌ آزم‍ای‍ش‍ی‌ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ ۲۴۰ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ب‍ه‌‌ اج‍را‌ در‌آم‍ده‌ اس‍ت‌. ب‍ر اس‍اس‌ ای‍ن‌ طرح‌، اع‍ض‍ای‌ ه‍ی‍ئ‍ت‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ وزارت‌ ع‍ل‍وم‌، ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌، و ف‍ن‍اوری‌ از م‍ح‍ل‍ی‌ ک‍ه‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ م‍ب‍دا ب‍رای‌ آن‍ه‍ا ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌. در ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ طرح‌ غ‍دی‍ر (ع‍ض‍وی‍ت‌ ف‍راگ‍ی‍ر ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا) ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ م‍دل‌ "س‍روک‍وال‌" از دی‍دگ‍اه‌ اع‍ض‍ا، ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌‌ه‍ای‌ ه‍م‍ک‍ار و ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ غ‍ی‍ره‍م‍ک‍ار، م‍ورد ب‍ررس‍ی‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‍ه‌ اس‍ت‌. ارزی‍اب‍ی‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ خ‍دم‍ات‌ طرح‌، پ‍اس‍خ‌ ب‍ه‌ ن‍ی‍از‌ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ اع‍ض‍ا و ل‍زوم‌ ادام‍ه‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ آن‌ از دی‍دگ‍اه‌ آن‍ه‍ا ب‍خ‍ش‌ ع‍م‍ده‌‌ای‌ از پ‍ژوه‍ش‌ ح‍اض‍ر را ب‍ه‌ خ‍ود اخ‍ت‍ص‍اص‌ داده‌ اس‍ت‌. در ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ م‍ی‍زان‌ رض‍ای‍ت‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ه‍م‍ک‍ار و ت‍اث‍ی‍رات‌ طرح‌ غ‍دی‍ر ب‍ر ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا و م‍ی‍زان‌ آگ‍اه‍ی‌ پ‍اس‍خ‌گ‍وی‍ان‌ از طرح‌ و پ‍اس‍خ‌ ب‍ه‌ ن‍ی‍ازه‍ای‌ اع‍ض‍ا و ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ل‍زوم‌ ادام‍ه‌‌ طرح‌ از دی‍دگ‍اه‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌‌ه‍ای‌ ه‍م‍ک‍ار و غ‍ی‍ر ه‍م‍ک‍ار طرح‌ ن‍ی‍ز م‍ورد ب‍ررس‍ی‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‍ه‌ و داده‌‌ه‍ای‌ آم‍اری‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌. در خ‍ص‍وص‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ غ‍ی‍ره‍م‍ک‍ار، دلای‍ل‌ ع‍ض‍و ن‍ش‍دن‌ آن‍ان‌ در م‍رح‍ل‍ه‌ اول‌ اج‍رای‌ طرح‌، م‍ی‍زان‌ آش‍ن‍ای‍ی‌ آن‍ه‍ا، و م‍ی‍زان‌ ت‍م‍ای‍ل‌ آن‍ان‌ ب‍ه‌ ع‍ض‍وی‍ت‌ در دور ج‍دی‍د م‍ورد ب‍ررس‍ی‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‍ه‌ اس‍ت‌. ن‍ت‍ای‍ج‌ ب‍ه دس‍ت‌ آم‍ده‌ از ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ ب‍ه‌ دس‍ت‌ان‍درک‍اران‌ طرح‌ ک‍م‍ک‌ م‍ی‌ک‍ن‍د ت‍ا م‍س‍ائل‌ اس‍ت‍ف‍اده‌‌ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ طرح‌ را ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ ده‍ن‍د، ش‍ک‍اف‌ ب‍ی‍ن‌ ادراک‌ از وض‍ع‌ م‍وج‍ود و خ‍واس‍ت‍ه‌ه‍ا/ ان‍ت‍ظارات‌ آن‍ه‍ا را درک‌ ن‍م‍ای‍ن‍د و در ج‍ه‍ت‌ ک‍اه‍ش‌ آن‌ گ‍ام‌ ب‍ردارن‍د.

دسته‌بندی موضوعی: 
کلیدواژه‌ها: 
استناد: 

علیدوستی، سیروس، و اصغر اسدی. ۱۳۸۵. ارزی‍اب‍ی‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ طرح‌ غ‍دی‍ر «ع‍ض‍وی‍ت‌ ف‍راگ‍ی‍ر ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌‌ه‍ا». تهران:‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌.

افزودن دیدگاه