طراح‍ی‌ ال‍گ‍وی‌ ن‍م‍ای‍ه‌ اس‍ت‍ن‍ادی‌ ن‍ش‍ری‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ ای‍ران‌

طراح‍ی‌ ال‍گ‍وی‌ ن‍م‍ای‍ه‌ اس‍ت‍ن‍ادی‌ ن‍ش‍ری‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ ای‍ران‌
همکار(ان): 
فروردين ۱۳۸۵
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

ن‍م‍ای‍ه‌ اس‍ت‍ن‍ادی‌ م‍ه‍م‍ت‍ری‍ن‌ و اص‍ل‍ی‌ت‍ری‍ن‌ اب‍زار در ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ اس‍ت‍ن‍ادی‌ م‍ی‌ب‍اش‍د، از ای‍ن‌ طری‍ق‌ م‍ی‌ت‍وان‌ ض‍م‍ن‌ آن‍ک‍ه‌ ام‍ک‍ان‌ ب‍ازی‍اب‌ اطلاع‍ات‌ را ف‍راه‍م‌‌آورد، ب‍ه‌ ارزی‍اب‍ی‌ ک‍م‍ی‌ و ک‍ی‍ف‍ی‌ ت‍ول‍ی‍دات‌ ع‍ل‍م‍ی‌، م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍اری‍خ‌ و س‍اخ‍ت‍ار ع‍ل‍م‌، ش‍ن‍اخ‍ت‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ اس‍ت‍ن‍اده‍ا و ت‍رس‍ی‍م‌ س‍اخ‍ت‍ار م‍وض‍وع‍ی‌ رش‍ت‍ه‌ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ دس‍ت‌ ی‍اف‍ت‌. ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ ب‍ه‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و طراح‍ی‌ ی‍ک‌ ال‍گ‍و ج‍ه‍ت‌ ای‍ج‍اد ن‍م‍ای‍ه‌ اس‍ت‍ن‍ادی‌ ن‍ش‍ری‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ ای‍ران‌ م‍ی‌پ‍ردازد. ن‍م‍ای‍ه‌ اس‍ت‍ن‍ادی‌ ی‍ک‍ی‌ از ب‍س‍ت‍ره‍ای‍ی‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ م‍ی‌‌ت‍وان‍د ب‍ه‌ ع‍رض‍ه‌ ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ م‍ق‍الات‌ ک‍ل‍ی‍دی‌ و ب‍رج‍س‍ت‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‌ دس‍ت‌ ب‍زن‍د و ع‍لاوه‌ ب‍ر آن‌ ارزی‍اب‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‌ و پ‍ژوه‍ش‍گ‍ران‌ را در م‍ی‍ان‌ ان‍ب‍وه‌ اطلاع‍ات‌ ام‍ک‍ان‌‌پ‍ذی‍ر س‍ازد. در ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ ب‍ه‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ب‍ررس‍ی‌ ت‍ع‍اری‍ف‌ و م‍ف‍اه‍ی‍م‌ ن‍م‍ای‍ه‌ اس‍ت‍ن‍ادی‌، ش‍اخ‍ص‌ه‍ای‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ ن‍ش‍ری‍ات‌ و س‍واب‍ق‌ س‍ای‍ر ک‍ش‍وره‍ا و ای‍ران‌ پ‍رداخ‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌. ع‍لاوه‌ ب‍ر آن‌ س‍اخ‍ت‍ار پ‍ای‍گ‍اه‌‌ه‍ای‌ اس‍ت‍ن‍ادی‌ م‍وس‍س‍ه‌ اطلاع‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ آم‍ری‍ک‍ا م‍ورد ب‍ررس‍ی‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‍ه‌ و ف‍رای‍ن‍د ت‍ول‍ی‍د و ان‍ج‍ام‌ ک‍ار در ای‍ن‌ ن‍م‍ای‍ه‌‌ه‍ای‌ اس‍ت‍ن‍اد ارائ‍ه‌ گ‍ردی‍ده‌ اس‍ت‌. ن‍ه‍ای‍ت‍ا ب‍ر اس‍اس‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ اطلاع‍ات‌ ج‍م‍ع‌آوری‌ ش‍ده‌ ال‍گ‍وی‌ ای‍ج‍اد ی‍ک‌ ن‍م‍ای‍ه‌ اس‍ت‍ن‍ادی‌ ب‍رای‌ ن‍ش‍ری‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ در ای‍ران‌ ارائ‍ه‌ ش‍ده‌‌ اس‍ت‌.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

انصافی، سکینه، و حسین غریبی. ۱۳۸۵. طراح‍ی‌ ال‍گ‍وی‌ ن‍م‍ای‍ه‌ اس‍ت‍ن‍ادی‌ ن‍ش‍ری‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ ای‍ران‌. تهران: پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌.

افزودن دیدگاه