ارزیابی تاثیر پژوهش‌ با رویکرد آلتمتریکس: (مطالعه موردی: منتخبی از تولیدات علمی ایران نمایه‌شده در پایگاه اسکوپوس)

ارزیابی تاثیر پژوهش‌ با رویکرد آلتمتریکس: (مطالعه موردی: منتخبی از تولیدات علمی ایران نمایه‌شده در پایگاه اسکوپوس)
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

همزمان با گسترش استفاده از رسانه‌های اجتماعی در میان پژوهشگران و همچنین به دلیل ایرادات وارده به شاخص‌های سنجش تاثیر پژوهشی مبتنی بر استناد، ایده بهره‌گیری از شاخص‌های مبتنی بر رسانه‌های اجتماعی در مطالعات سنجشی در ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۰ در پیامی توییتری از سوی جیسون پریم مطرح شد. شاخص‌های مبتنی بر رسانه‌های اجتماعی، شاخص‌های تکمیلی، جایگزین یا آلتمتریکس میزان حضور، انتشار و تاثیرگذاری بروندادهای پژوهشی در محیط رسانه‌های اجتماعی را مورد مطالعه قرار می‌دهند. به بیان دیگر، آلتمتریکس را می‌توان استفاده از شاخص‌های مبتنی بر رسانه‌های اجتماعی جهت بررسی اثرگذاری تولیدات علمی تعریف نمود. مطالعات انجام ‌شده در سطح کشور پیرامون ارزیابی تاثیر پژوهش‌ها اکثرا مبتنی بر شاخص‌های علم‌سنجی بوده و عملکرد تولیدات‌ علمی پژوهشگران کشورمان در حوزه‌های موضوعی مختلف با استفاده از شاخص‌های آلتمتریکس تنها در معدودی از مطالعات مورد بررسی قرار گرفته است. این مطالعات عموماً از نظر جامعه مورد بررسی، رسانه اجتماعی مطالعه شده و یا پایگاه‌های ارائه‌دهنده خدمات آلتمتریکس دارای محدودیت بوده‌اند. در پژوهش حاضر که یک مطالعه کاربردی است و با هدف اصلی ارزیابی میزان تاثیر پژوهش‌ها با بهره‌گیری از رویکرد آلتمتریکس انجام می‌شود، جامعه پژوهش عبارت است از مقاله‌های منتشر شده پژوهشگران ایرانی در حوزه‌‌های موضوعی علوم کامپیوتر و علوم اجتماعی که در بازه زمانی ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ در پایگاه استنادی اسکوپوس نمایه‌شده‌اند و به‌دلیل دارا بودن شناساگر شی دیجیتال، امکان رصد فعالیت آلتمتریک آنها وجود دارد. پس از استخراج و ذخیره‌سازی داده‌های فوق، جهت بررسی میزان حضور بروندادهای مورد مطالعه در رسانه‌های اجتماعی و نیز سنجش میزان تاثیر آنها، از رویکرد آلتمتریکس (سنجش‌های مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی) و از اطلاعات برخی از مهم‌ترین ارائه‌دهندگان خدمات آلتمتریکس از قبیل آلتمتریکس اکسپلورر و پلام آنالیتیکس استفاده خواهد شد. به‌منظور بررسی ارتباط عوامل مختلف از قبیل (همکاری علمی و دسترسی آزاد مجلات) با میزان تاثیر بروندادهای مورد مطالعه و نیز ارتباط بین فعالیت آلتمتریک و کیفیت مجلات پژوهشی از آزمون‌های همبستگی مناسب استفاده می‌شود. در نهایت با جمع‌بندی و تجزیه و تحلیل داده‌ها و به کمک روش‌های آماری توصیفی و استنباطی به پرسش‌های پژوهش پاسخ مناسب داده خواهد شد.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

صدیقی، مهری. زودآیند. ارزیابی تاثیر پژوهش‌ با رویکرد آلتمتریکس: (مطالعه موردی: منتخبی از تولیدات علمی ایران نمایه‌شده در پایگاه اسکوپوس). تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.

افزودن دیدگاه