ارزیابی تاثیر پژوهش‌ با رویکرد آلتمتریکس: (مطالعه موردی: منتخبی از تولیدات علمی ایران نمایه‌شده در پایگاه اسکوپوس)

ارزیابی تاثیر پژوهش‌ با رویکرد آلتمتریکس: (مطالعه موردی: منتخبی از تولیدات علمی ایران نمایه‌شده در پایگاه اسکوپوس)
مرداد ۱۳۹۸
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

با توجه به رشد روزافزون استفاده از وب اجتماعی و ابزارهای آن به‌ عنوان بستر انتشار بروندادهای پژوهشی و ارتباطات علمی، ضرورت ارزیابی و داوری کیفیت آن دسته از پژوهش‌های علمی که از طریق این بستر منتشر می‌شوند، بیش از پیش وجود دارد. در پژوهش حاضر که یک مطالعه کاربردی است و با هدف اصلی بکارگیری شاخص‌های جایگزین (آلتمتریکس) به‌  عنوان راه‌ حلی برای بررسی اثرگذاری فعالیت‌های پژوهشی در رسانه‌های اجتماعی انجام شده است. جامعه پژوهش عبارت است از مقاله‌های منتشر شده پژوهشگران ایرانی در حوزه‌‌های موضوعی علوم کامپیوتر و علوم اجتماعی که در بازه زمانی ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ در پایگاه استنادی اسکوپوس نمایه‌ شده‌اند و به‌ دلیل دارا بودن شناساگر شی دیجیتال (DOI)، امکان رصد فعالیت آلتمتریک آنها وجود دارد. به‌ منظور بررسی حضور و میزان انتشار بروندادهای پژوهشی در رسانه‌های اجتماعی و نیز سنجش میزان تأثیر آنها، از اطلاعات برخی از مهم‌ترین ارائه‌دهندگان خدمات آلتمتریکس از قبیل آلتمتریکس‌اکسپلورر و پلام‌آنالیتیکس استفاده شد. مقالات پژوهشگران ایرانی در حوزه علوم اجتماعی حدود ۱۲ درصد و در حوزه علوم کامپیوتر تنها حدود چهار درصد از مجموع مقالات بازیابی شده را تشکیل می‌دهد. مهم‌ترین رسانه‌های اجتماعی منتشرکننده مقالات پژوهشگران ایرانی در هر یک از دو حوزه موضوعی فوق به‌ ترتیب عبارتند از: مندلی، توییتر و فیسبوک. با توجه به پایین‌بودن میزان ضریب همبستگی دو متغیر همکاری علمی پژوهشگران و میزان تأثیر تولیدات علمی، به‌ نظر می‌رسد افزایش تعداد نویسندگان مقالات در دو حوزه موضوعی فوق، تأثیر قابل توجهی در نمره آلتمتریک این مقالات ندارد. نتایج آزمون همبستگی وجود رابطه آماری معنادار و ضعیفی را میان دو متغیر دسترسی آزاد مجلات و میزان تأثیر علمی مقالات (نمره آلتمتریک) در حوزه علوم اجتماعی نشان می‌دهد؛ در حالی که در حوزه علوم کامپیوتر رابطه ‌آماری معنی‌دار بین دو متغیر فوق مشاهده نشد. همچنین با توجه به وجود همبستگی بین دو متغیر کیفیت مجلات منتشرکننده مقالات و عملکرد آلتمتریک آنها در هر دو حوزه موضوعی مورد مطالعه می‌توان نتیجه گرفت مقالات منتشرشده در مجلات با شاخص‌های کیفیت بالاتر، دارای نمره آلتمتریک بیشتری بوده و از میزان حضور بیشتری در رسانه‌های اجتماعی برخوردار هستند.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

صدیقی، مهری. ۱۳۹۸. ارزیابی تاثیر پژوهش‌ با رویکرد آلتمتریکس: (مطالعه موردی: منتخبی از تولیدات علمی ایران نمایه‌شده در پایگاه اسکوپوس). تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.

افزودن دیدگاه