طرح‌ریزی فرایند برگزاری همایش سالانه مدیران کتابخانه‌های زیر پوشش وزارت عتف

طرح‌ریزی فرایند برگزاری همایش سالانه مدیران کتابخانه‌های زیر پوشش وزارت عتف
آذر ۱۳۹۷
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

هدف: هدف این پژوهش برنامه‌ریزی برای برگزاری همایش سالانه مدیران کتابخانه‌های وابسته به آموزش عالی است.

روش:‌ روش پژوهش پیمایشی و توصیفی است. جامعه آماری مدیران کتابخانه‌های دانشگاهی وابسته به وزارت عتف هستند. در ۲۲ استان و ۲۷ دانشگاه سنجش صورت گرفت. تجزیه و تحلیل اطلاعات بر اساس آمار توصیفی و در قالب جدول صورت گرفته است. روش نمونه‌گیری تمام شماری است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است. روش رسیدن به فرایند برگزاری همایش از طریق اعمال دیدگاه مدیران کتابخانه‌های دانشگاهی است.

یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که تدوین فرایند برگزاری همایش بهتر است با ایجاد دبیرخانه دائمی همراه باشد. بخش‌های متعدد مانند تدارکات، تبلیغات، انتشارات، تشریفات، روابط عمومی، دیداری و شنیداری، طراحی و امور سایت در همایش وجود داشته باشد. شرایط تعیین موضوع همایش، انتخاب رئیس و دبیرهای همایش، وظایف کمیته علمی، دبیرعلمی، دبیر اجرایی، برگزاری کارگاه‌های آموزشی، فرایندهای همکاری و ویژگی‌های نرم‌افزار همایش، آگاهی‌رسانی، تبلیغات و نحوه برگزاری همایش مورد بحث و تحلیل قرار گرفت. همکاری میان کتابخانه‌ها نقش مهمی در برگزاری همایش دارد.

نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش در قالب یک برنامه مدون و منظم با فرایند برنامه‌ریزی و مدیریت همایش تدوین شد. این فرایند به صورت قدم به قدم و شکل گرفته و از مرحله تصویب و ایجاد هیئت رئیسه و ساختار اصلی همایش تا فرایندهای اجرایی، تخصصی و کاربردی به شکل مدون و منظم معرفی شده است. تمامی مراحل اجرایی همایش با توجه به کاربردها در یک فرایند بیان شده است.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

درودی، فریبرز. ۱۳۹۷. طرح‌ریزی فرایند برگزاری همایش سالانه مدیران کتابخانه‌های زیر پوشش وزارت عتف. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.

افزودن دیدگاه