بررسی ساختار گفتمانی چکیده‌های پایان‌نامه‌های فارسی در برخی رشته‌های علوم انسانی، فنی‌مهندسی و علوم پایه

بررسی ساختار گفتمانی چکیده‌های پایان‌نامه‌های فارسی در برخی رشته‌های علوم انسانی، فنی‌مهندسی و علوم پایه
تاریخ: 
آبان ۱۳۹۵
نوع طرح پژوهشی: 
وضعیت طرح: 
دسته‌بندی موضوعی: 
چکیده: 

تحقیقات درباره چکیده‌های نوشتجات علمی در زبان انگلیسی نشان می‌دهد رشته‌های مختلف علمی در نگارش چکیده دارای تنوع گفتمانی هستند. شناسایی این ساختار گفتمانی برای سازماندهی اطلاعات در پایگاه‌های اطلاعاتی، تدوین استانداردهای چکیده‌نویسی و نیز سامانه‌های چکیده‌ساز خودکار متن از اهمیت برخوردار است. در این پژوهش، ساختار گفتمانی چکیده‌ پایان‌نامه‌های فارسی در رشته‌های مختلف بررسی خواهد شد. برای این منظور، سه شاخه‌ علمی علوم انسانی، فنی‌مهندسی و علوم پایه تعیین و از هر شاخه نیز دو رشته‌ نماینده برای تحلیل چکیده‌هایشان انتخاب شدند. رشته‌های نماینده عبارتند از: شیمی و فیزیک برای شاخه‌ علوم پایه، مهندسی برق و مکانیک برای شاخه‌ فنی‌مهندسی و فلسفه و زبان‌شناسی برای شاخه‌ علوم انسانی. برای هر کدام از ۶ رشته، ۲۰ چکیده از پایگاه گنج پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران جمع‌آوری شده و ساختار گفتمانی آنها در قالب حرکت‌های بلاغی کدگذاری خواهند شد. سپس در مرحله‌ بعد،‌ حرکت‌های بلاغی هر کدام از رشته‌ها تحلیل شده و الگوی کلان برای شاخه‌های علمی به دست داده خواهد شد.

طبقه بندی موضوعی: 
فایل پیوست: 
استناد: 
گلشائی،‌ رامین. ۱۳۹۵. بررسی ساختار گفتمانی چکیده‌های پایان‌نامه‌های فارسی در برخی رشته‌های علوم انسانی، فنی‌مهندسی و علوم پایه. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.

افزودن دیدگاه

پشتیبانی فنی