خبر

بیان ضرورت و چگونگی اولویت‌بندی پژوهشی در گروه زبان‌شناسی رایانشی
در سخنرانی علمی مطرح شد:

بیان ضرورت و چگونگی اولویت‌بندی پژوهشی در گروه زبان‌شناسی رایانشی

دکتر محمودزاده، در سخنرانی علمی «رتبه‌بندی حوزه‌های پژوهشی زبا‌‌ن‌شناسی رایانشی» به تشریح چگونگی تعیین اولویت‌های پژوهشی گروه زبان‌شناسی رایانشی پرداخت.

به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» در سخنرانی «رتبه‌بندی حوزه‌های پژوهشی زبان‌شناسی رایانشی: با روش تحلیل سلسله‌‌مراتبی «(AHP) که روز چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶ در ایرانداک برگزار شد، اولویت‌بندی پژوهشی در گروه زبا‌ن‌شناسی رایانشی با استفاده از روش تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) تشریح شد.

دکتر محمودزاده گفت: هدف از این پژوهش اولویت‌بندی پژوهشی در گروه زبا‌ن‌شناسی رایانشی است، که برای تعیین اولویت‌های پژوهشی از روش تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) استفاده شده است.

وی افزود: این روش دارای دو سطح «گزینه‌ها و معیارها» است؛ گزینه‌های پژوهش، حوزه‌های زبانشناسی رایانشی هستند که برای تعیین آن‌ها از روش اصطلاحنامه‌ای استفاده شده، و معیارهای پژوهش بر اساس اسناد بالادستی پژوهشگاه و با نظر خبرگان بدست آمده‌ است.

استادیار ایرانداک تصریح کرد: همچنین، اولویت‌بندی معیارها و گزینه‌ها توسط خبرگان زبانشناسی صورت گرفته و در نهایت با تعیین وزن معیارها و گزینه‌ها، اولویت‌های پژوهشی بر اساس نظر خبرگان به دست آمده است.

محمودزاده تاکید کرد:‌ این پژوهش از آن رو اهمیت دارد که بودجه سازمان‌ها محدود است و سازمان‌ها باید برای انجام اولویت های پژوهشی از صددرصد فرصت خود استفاده کنند.

وی در خصوص روش AHP گفت: وقتی مجموعه ای از معیارهای وجود دارد با AHP می توان به نتیجه رسید.

عضو هیئت علمی ایرانداک ادامه داد:‌ اولین قدم تشکیل گروه‌های تصمیم ساز است، که آنها تصمیم بگیرند گزینه و معیارها چه باشد و در مرحله بعد معیارها با هم مقایسه و وزن‌دهی می شوند.

وی تصریح کرد:‌ برای تصمیم‌گیری باید پرسشنامه برای خبرگان ساخته شود، در این پرسشنامه هر کدام از معیارها و گزینه‌ها به صورت زوجی مقایسه می‌شوند؛ در نهایت با مقایسه زوجی گزینه ها و معیارها و وزن دهی آن تصمیم نهایی اتخاد می‌شود.

او خاطرنشان کرد:‌ در این پژوهش سه دسته معیارها تعیین شد: جذابیت، امکان‌پذیری، ضرورت. طی پرسشنامه‌ای از خبرگان خواسته شد وزن معیارها را مشخص کنند.

محمودزاده گفت: ‌نتیجه آن بود که برای خبرگان زبان شناسی معیار امکان پذیری یا توانایی انجام پژوهش اولویت بالاتری دارد و بعد از آن معیار جذابیت و ضرورت مورد اهمیت است.

پس از پایان سخنرانی دکتر محمودزاده به پرسش های حاضران پاسخ داده شد.

 

افزودن دیدگاه