ساختواژه، اصطلاح‌شناسی و مهندسی دانش

ساختواژه، اصطلاح‌شناسی و مهندسی دانش
۱۳۹۳
شابک: 
۹۷۸۹۶۴۷۵۱۹۸۲۳
۲۷۵ صفحه
۱۰۰,۰۰۰ ریال
چکیده

مهندسی دانش، به‌منظور سازماندهی اطلاعات علمی، به برنامه‌ریزی رایانه‌ای و ایجاد شبکه اطلاعاتی می‌پردازد. به‌منظور ترسیم روابط مفهومی یک رشته تخصصی باید نظام مفاهیم زیررشته‌های مرتبط با آن را، در یک ساختار کلی تلفیق نمود. بر این اساس، اصطلاح‌نامه‌های تخصصی، تدوین می‌شوند و درنهایت با یکدیگر ادغام می‌شوند. فرااصطلاح‌نامه نوعی اصطلاح‌نامه کلان است که باعث تلفیق اصطلاح‌نامه‌های متعدد موجود در سطح ملی و بین‌المللی می‎شود و در بازیابی، ارجاعات متقابل میان پایگاه‌های اطلاعات علمی گوناگون برقرار می‌نماید. «پایگاه‌های اطلاعات واژگانی» همانند «شبکه واژگانی» شامل مجموعه واژگان‌، اصطلاح‌نامه‌ها و فرهنگ‌های لغت می‌شود که به قاعده‌مند‌ نمودن معنا‌شناسی واژگانی یک یا چند زبان طبیعی می‌پردازد. در این میان، «هستی‌شناسی»‌ها می‌توانند در ساماندهی دانش فنی، نقش زیربنایی را ایفا نمایند و در آینده‌ای نه‌چندان‌دور، «شبکه معنایی» را که توسعه‌ یافته «شبکه جهانی اطلاعات» است، ایجاد نمایند تا بازنمایی مفاهیم متعلق به زبان‌ها و فرهنگ‌های گوناگون، به دور از حاکمیت مطلق یک زبان و یک فرهنگ، فراهم گردد. در تحقیق حاضر با استفاده از بانک اطلاعات واژگان (تلفیق واژگان علمی اصطلاح‌نامه‌های علوم پایه) پژوهشگاه علوم وفناوری اطلاعات ایران که به‌عنوان پیکره زبانی انتخاب گردید و با توجه به نظریه ساختواژی و معنا‌شناسی واژگانی (لیبر ۲۰۰۴)، این واژگان مورد تجزیه وتحلیل آماری قرار گرفت و علاوه بر تعیین فراوانی هر یک از عناصر واژگان مرکب، مشتق و مرکب‌ مشتق، الگوهای ساختواژی اصطلاحات علمی استخراج شد. سپس با تعیین روابط معنایی آنها، زمینه طراحی هستی‌شناسی و شبکه واژگانی این حوزه علمی برای برنامه‌ریزی آموزشی و پژوهشی و درنهایت، طراحی نظام مفاهیم شبکه علمی کشور فراهم شد.

استناد: 

ملوک‌السادات، حسینی‌بهشتی. ۱۳۹۳. ساختواژه، اصطلاح‌شناسی و مهندسی دانش. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، چاپار.

افزودن دیدگاه