چکیده مقاله‌های مجله‌های ایران در زمینه علوم اجتماعی دوره چهارم شماره ۳-۴: چکیده مقاله‌های شش‌ماهه دوم ۱۳۴۹

چکیده مقاله‌های مجله‌های ایران در زمینه علوم اجتماعی دوره چهارم شماره 3-4: چکیده مقاله‌های شش‌ماهه دوم 1349
۱۳۵۴
۹۲ صفحه
چکیده

 در این نشریه با هدف آشنایی پژوهشگران ایرانی، با ماخذ فارسی در زمینه علوم اجتماعی، چکیده‌های مقالات این حوزه در مجله‌های ایرانی در نیمه دوم سال ۱۳۴۹ ارائه شده است.   ‌    ‌   ‌   ‌    ‌   ‌    ‌   ‌   ‌       ‌      ‌    ‌     ‌    ‌    ‌   ‌   ‌    ‌   ‌    ‌   ‌   ‌       ‌      ‌    ‌    

استناد: 

چکیده مقاله‌های مجله‌های ایران در زمینه علوم اجتماعی دوره چهارم شماره ۳-۴: چکیده مقاله‌های شش‌ماهه دوم ۱۳۴۹. ۱۳۵۴. تهران: موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، مرکز مدارک علمی‏‫.

افزودن دیدگاه