سرقت علمی و قوانین و مقررات حاکم بر آن در ایران (بررسی وضع موجود و ارائه راهکار)

سرقت علمی و قوانین و مقررات حاکم بر آن در ایران
۱۳۹۸
شابک: 
۹۷۸۶۲۲۶۰۱۵۶۷۷
۹۶ صفحه
چکیده

موضوع این کتاب، «بررسی سرقت علمی» و به تعبیر دیگر «سرقت یافته علمی» از نگاه قوانین و مقررات ایران است. از این رو، در آغاز مفهوم سرقت علمی بیان گردیده و پس از آن، مفاهیم نزدیک با آن بازخوانی شده است. آنگاه با ذکر دسته‌بندی‌های گوناگون که در متون مربوط از «سرقت یافته علمی» به چشم می‌خورد، به ترتیب، «موضوع سرقت یافته علمی»، «آنچه سرقت یافته علمی به حساب نمی‌آید»، «راه‌های پیشگیری از سرقت علمی»، «راهکار قانونگذار ایران برای پیشگیری از سرقت یافته علمی» و «سرقت علمی در مقررات دانشگاهی» مورد بررسی قرار گرفته و سرانجام در کنار جمع‌بندی مطالب، برخی راهکارها برای کاهش میزان سرقت یافته علمی بیان شده است.

استناد: 

بیگ‌زاده آروق، صفر. ۱۳۹۸. سرقت علمی و قوانین و مقررات حاکم بر آن در ایران (بررسی وضع موجود و ارائه راهکار). تهران: انتشارات حقوق‌یار.

افزودن دیدگاه