تاریخ حقوق ایران: مادها و هخامنشیان

تاریخ حقوق ایران: مادها و هخامنشیان
۱۳۹۷
شابک: 
۹۷۸۶۰۰۰۲۰۶۳۴۵
۱۱۴ صفحه
چکیده

کتاب پیش‌رو نخستین کتابی است که یکسره درباره تاریخ حقوق ایران پیش از اسلام نوشته شده و امید است راهگشای پژوهش‌های پردامنه و ژرف دوستداران حقوق و تاریخ پرمایه ایران پیش از اسلام باشد. آنچه در این کتاب گنجانده شده، بخش نخست از تاریخ حقوق ایران است که دوره «ماده» و «هخامنشان» را در بر می‌گیرد. گفته‌های مروبط به این دو دوره، بیشتر بر سنگ‌نوشته‌ها و آثار تاریخ‌نویسان یونانی و متن‌های غیر ایرانی استوار بوده و کوشش شده است با بازنمایی آنچه در این‌باره نگارش یافته، چهره این بخش از تاریخ حقوق ایران بازنمایی شود.

استناد: 

بیگ‌زاده آروق، صفر. ۱۳۹۷. تاریخ حقوق ایران: مادها و هخامنشیان. تهران: انتشارات سمت.

افزودن دیدگاه