اص‍طلاح‌ن‍ام‍ه ارت‍ق‍ای‌ ب‍ه‍داش‍ت‌

اص‍طلاح‌ن‍ام‍ه ارت‍ق‍ای‌ ب‍ه‍داش‍ت‌
ویراستار: 
۱۳۸۴
شابک: 
۹۶۴۷۵۱۹۳۸۹
۲۲۶ صفحه
۵۰,۰۰۰ ریال
چکیده

با توجه به اهمیت بهداشت و سلامت، ضرورت وجود اصطلاح‌نامه‌ای نیز در این زمینه احساس شد تا در زمینه ذخیره و بازیابی اطلاعات و مدارک مورداستفاده قرار گیرد. اصطلاح‌نامه حاضر با استفاده از اصطلاح‌نامه چندزبانه ارتقای بهداشت کمیسیون جوامع اروپایی ترجمه و تدوین شد. اصطلاح‌نامه حاضر در عین حال که حجم قابل‌ توجهی از اصطلاحات متعارف را دربر دارد، شاید نتواند در بعضی موارد به علت تحول و گسترش سریع و پیوسته دامنه مربوط به ارتقای بهداشت، پاسخ‌گوی تمام موارد و اصطلاحات مطرح‌ شده در آن باشد.

استناد: 

دهسرایی، زهرا، بهاره کردنوری، و مهرداد نوروزی‌اقبالی. ۱۳۸۴. اص‍طلاح‌ن‍ام‍ه ارت‍ق‍ای‌ ب‍ه‍داش‍ت‌. ویراسته علی آقابخشی. ت‍ه‍ران‌: م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌.

افزودن دیدگاه