استانداردهای توانمندی سواد دیداری انجمن کتابخانه‌های دانشکده‌ای و پژوهشی برای آموزش عالی

استانداردهای توانمندی سواد دیداری
۱۳۹۶
شابک: 
۹۷۸۶۰۰۸۸۹۰۰۲۷
۱۱۲ صفحه
۹۰,۰۰۰ ریال
چکیده

سواد دیداری را به مثابه مهارتی کارآمد معرفی کرده‌اند که در پرتو آن انسان‌ها می‌توانند در کنار برقراری ارتباط با تکیه بر نمادهای دیداری، از سطح بالاتری از  شناخت و آگاهی برخوردار شوند. در سواد دیداری و حیطه‌های مطالعاتی آن، توانمندی‌های آدمی در استفاده از معانی تصاویر مورد نظر بوده و به ابعاد متعدد شناختی انسان پرداخته می‌شود. سواد دیداری از زمره مهارت‌هایی است که در ارتباط با زمینه‌های کاربردی مصورسازی اطلاعات تاثیر دارد. در طراحی نمادها و نشانه‌ها همواره از مبانی سواد دیداری بهره گرفته شده و حجم قابل توجهی از پیام‌های دیداری بر اصولی تکیه دارند که در حوزه مطالعاتی سواد دیداری مورد بحث قرار می‌گیرند.

استناد: 

درودی، فریبرز، و عادل سلیمانی‌نژاد. ۱۳۹۶. استانداردهای توانمندی سواد دیداری انجمن کتابخانه‌های دانشکده‌ای و پژوهشی برای آموزش عالی. تهران: اساطیر پارسی، چاپار.

افزودن دیدگاه