واژه‌ش‍ن‍اسی

واژه‌ش‍ن‍اسی
پدیدآور: 
۱۳۸۶
شابک: 
۹۷۸۹۶۴۷۵۱۹۵۷۱
۱۲۰ صفحه
۱۸,۰۰۰ ریال
چکیده

کتاب حاضر به بررسی واقعی کلمات می‌پردازد و به این نکته اشاره دارد که واژه‌شناسی حوزه‌ای است مستقل از سبک‌شناسی، دستور زبان، منطق و معنی‌شناسی. این کتاب در چهار فصل تنظیم شده که فصل اول درباره «وضع کنونی واژه‌شناسی» است. منظور از کاربرد، نه کاربرد فصیح و نه کاربردی به سطوح زبان است. فصل دوم درباره «ساختار واژه‌شناختی کلمه» یا مجموع جنبه‌های نظام‌پذیر و نظام‌ناپذیر کلمه است. در فصل سوم «توصیف واژه‌شناختی معنی» می‌آید که در آن از دیدگاهی کل‌نگر به کاربرد پرداخته شده است. فصل چهارم درباره آن است که چگونه باید به ساختار برهان توجه کرد.
 

استناد: 

الوئر، رولان. ۲۰۰۰. واژه‌ش‍ن‍اسی. ترجمه سید مهدی سمائی. ۱۳۸۶. تهران: پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران‏.

افزودن دیدگاه