آواشناسی

آواشناسی
پدیدآور: 
ویراستار: 
۱۳۸۸
شابک: 
۹۷۸۹۶۴۷۵۱۹۵۸۸
۱۲۹ صفحه
۳۰,۰۰۰ ریال
چکیده

آواشناسی شاخه‌ای از زبان‌شناسی است که به مطالعه صداهای زبان و زبان ملفوظ می‌پردازد. موضوعات مهم مورد بررسی در این کتاب آواشناسی آکوستیکی، آواشناسی فیزیولوژیک، اندام‌های فراگویی، واکه‌ها، هم‌خوان‌ها، طبقه‌بندی صداهای زبان، آواشناسی ترکیبی، تجربی و تکوینی است.

موضوع: 
استناد: 

مالمبرگ، برتیل. ۱۹۹۸. آواشناسی. ترجمه زینا زرافشان. ۱۳۸۸.‏ ویراسته سید مهدی سمائی. ‫تهران‬: پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران، چاپار.

افزودن دیدگاه