امکان‌سنجی ارائه خدمات مرجع الکترونیکی در کتابخانه‌های عمومی شهر تهران

امکان‌سنجی ارائه خدمات مرجع الکترونیکی در کتابخانه‌های عمومی شهر تهران
درجه علمی نشریه: 
فصل: 
دوره: 
۲۰
شماره: 
۳
شماره صفحه (از - تا): 
۵۵۳-۵۷۱
چکیده

در این پایان‌نامه امکان‌سنجی راه‌اندازی خدمات مرجع الکترونیکی در کتابخانه‌های عمومی وابسته به نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در شهر تهران بررسی شده است. روش پژوهش پیمایشی- توصیفی است. جامعه پژوهش کارکنان کتابخانه‌های عمومی وابسته به نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در مناطق پنج‌گانه تهران است. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است که بین تمامی کارکنان (۱۲۰ نفر) توزیع و تمامی پرسشنامه‌ها جمع‌آوری شد. یافته‌های حاصل از پژوهش نشان داد کتابخانه‌های عمومی وابسته به نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در شهر تهران شرایط و امکانات راه‌اندازی خدمات مرجع الکترونیکی را در حال حاضر ندارند. مهارت و دانش کتابداران و اطلاع‌رسانان برای به کارگیری خدمات مرجع الکترونیکی در حد متوسط است. فقدان زیرساخت‌ها و امکانات مناسب فناوری اطلاعات برای راه‌اندازی این خدمات مهمترین مانع برای راه‌اندازی این خدمات است. همچنین فقدان حمایت سازمان مادر (نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور) و اختصاص ندادن بودجه برای اجرای خدمات مرجع الکترونیکی مهمترین مانع دیگر برای وجود خدمات مرجع الکترونیکی در این کتابخانه‌ها است. یافته‌های دیگر در خصوص مقایسه میزان آمادگی کتابخانه‌ها در مناطق پنج‌گانه تهران نشان داد که کتابخانه‌های واقع در مرکز تهران آمادگی بیشتری برای راه‌اندازی این خدمات دارند.

استناد: 

خدامی، مرجان، فریبرز درودی، و مژده سلاجقه. ۱۳۹۳. امکان‌سنجی ارائه خدمات مرجع الکترونیکی در کتابخانه‌های عمومی شهر تهران. فصلنامه تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی ۲۰ (۳): ۵۵۳-۵۷۱.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه