تناسب شخصیت و شغل اطلاع‌رسانی

تناسب شخصیت و شغل اطلاع‌رسانی
نویسنده: 
درجه علمی نشریه: 
دوره: 
۱۸
شماره: 
۳ و ۴
شماره صفحه (از - تا): 
۵۳-۵۹
چکیده

 این پژوهش با هدف بررسی ویژگی‌های شخصیتی لازم در شغل کارشناسان کاوش اطلاعات انجام شده است. بدین منظور با استفاده از نظریه صفات و بهره‌گیری از روش علمی تحلیل عوامل به انتخاب و اندازه‌گیری تعداد محدودی از صفات پرداختیم. نظریه پنج عاملی بزرگ نورمن مبنای این پژوهش قرار گرفت. طبق این مدل، صفات به پنج عامل بزرگ برون‌گرایی، سازگاری، وظیفه‌شناسی، ثبات عاطفی و فرهنگ و تربیت و حدودا در بیست مقیاس توضیح‌دهنده تقسیم گردید. بر این اساس پرسشنامه شخصیتی با سی و هفت ویژگی در پانزده مرکز تحقیقاتی و اطلاعاتی بین سی و دو کارشناس کاوش اطلاعات و هشت سرپرست کتابخانه توزیع گردید. پس از جمع‌آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل نتایج حاصله که با استفاده از آزمون دو جمله‌ای انجام شد، چهارده ویژگی آن مورد تایید پاسخ‌دهندگان قرار نگرفت، و تعداد بیست و سه ویژگی شخصیتی از نظر پاسخ‌دهندگان جهت شغل کاوشگری اطلاعات تایید شد.

استناد: 

خسروی، مریم. ۱۳۸۲. تناسب شخصیت و شغل اطلاع‌رسانی. فصلنامه علوم اطلاع‎رسانی ۱۸ (۳ و ۴): ۵۳-۵۹.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه