آشفتگی نگارش نام پدیدآورندگان ایرانی در پایگاه اطلاعاتی آی‌اس‌آی

آشفتگی نگارش نام پدیدآورندگان ایرانی در پایگاه اطلاعاتی آی‌اس‌آی
نویسنده: 
درجه علمی نشریه: 
فصل: 
دوره: 
۲۷
شماره: 
۲
شماره صفحه (از - تا): 
۴۵-۵۶
چکیده

ضبط اسامی ایرانی در منابع خارجی دچار تشتت و چندگانگی است و از قاعده خاصی پیروی نمی‌کند. پژوهش حاضر که یک مطالعه توصیفی- پیمایشی است، به‌منظور بررسی آشفتگی ثبت و نگارش اسامی مولفان ایرانی، کنکاشی در پایگاه اطلاعاتی آی‌اس‌آی، طی سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ داشته است. در این راستا، فهرست کامل آثار ایرانی در بانک اطلاعاتی Web of Science، برای سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ استخراج شد. از اهداف دیگر این بررسی، تعیین جامعه آماری مقالات چاپ‌شده ایرانیان و تعیین تعداد و درصد اسامی مولفان ایرانی، دستخوش آشفتگی نگارش اسامی در پایگاه اطلاعاتی آی‌اس‌آی، بود. نتایج نشان داد که نگارش اسامی مردان بیش از زنان دارای تنوع نگارش بوده است. همچنین، بیشترین میزان تنوع نگارش (در یک‌سوم آن‌ها)، مربوط به کوتاه‌نویسی نام بوده‌است.

استناد: 

خسروی، مریم. ۱۳۹۰. آشفتگی نگارش نام پدیدآورندگان ایرانی در پایگاه اطلاعاتی آی اس آی. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات ۲۷ (۲): ۴۵-۵۶.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه